02145323 02191004043

تور مسقط (از شیراز) 7 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (شروع سفر)
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,620,000 تومان
22,740,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,620,000 تومان
21,870,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,310,000 تومان
27,240,000 تومان
14,930,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,870,000 تومان
31,490,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,740,000 تومان
33,240,000 تومان
20,990,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,620,000 تومان
34,120,000 تومان
23,620,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,680,000 تومان
35,990,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,680,000 تومان
34,240,000 تومان
21,930,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,490,000 تومان
36,740,000 تومان
18,370,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,370,000 تومان
37,620,000 تومان
20,120,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,430,000 تومان
55,240,000 تومان
21,060,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,310,000 تومان
52,620,000 تومان
21,060,000 تومان
8,900,000 تومان
community
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,810,000 تومان
64,870,000 تومان
32,430,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,180,000 تومان
63,120,000 تومان
19,310,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,180,000 تومان
72,740,000 تومان
26,310,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,060,000 تومان
88,490,000 تومان
18,430,000 تومان
8,900,000 تومان
Bandar Jissah
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,810,000 تومان
105,990,000 تومان
-
-
superior
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,620,000 تومان 22,740,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,620,000 تومان 21,870,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,310,000 تومان 27,240,000 تومان 14,930,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,870,000 تومان 31,490,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,740,000 تومان 33,240,000 تومان 20,990,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,620,000 تومان 34,120,000 تومان 23,620,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,680,000 تومان 35,990,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,680,000 تومان 34,240,000 تومان 21,930,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,490,000 تومان 36,740,000 تومان 18,370,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,370,000 تومان 37,620,000 تومان 20,120,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,430,000 تومان 55,240,000 تومان 21,060,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,310,000 تومان 52,620,000 تومان 21,060,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : community
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,810,000 تومان 64,870,000 تومان 32,430,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,180,000 تومان 63,120,000 تومان 19,310,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,180,000 تومان 72,740,000 تومان 26,310,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,060,000 تومان 88,490,000 تومان 18,430,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : Bandar Jissah
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,810,000 تومان 105,990,000 تومان - -
توضیحات : superior
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

نرخ کودک زیر دو سال 800.000 تومان میباشد
تمامی افراد بالای 18 سال که قصد ورود به عمان را دارند می بایست قبل از پرواز گواهی دیجیتال تزریق 2 دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت عمان با گذشت 14 روز از دوز دوم  ارایه دهند.

همچنین به همراه داشتن جواب تست بارکد دار منفی کرنا با اعتبار 72 ساعت از زمان رسیدن به فرودگاه عمان الزامیست .

مسافر ملزم به ثبت گواهی واکسن و تست منفی خود در بازه 72 ساعته سیستم ای مشرف میباشد .که در صورت تمایل ثبت ای مشرف با هزینه توسط اژانس 

درخواست کننده میباشد.اعتبار پاسپور 6 ماه الزامی و چک ان به عهده اژانس درخواست کننده است 

هزینه تست برگشت مسافرین به مبلغ 15 ریال عمان به عهده مسافر است.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC