02145323 02191004043

تور مسقط (عمان) 4 شب ویژه آذر 1401

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه مسقط
 • MCT فرودگاه مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,730,000 تومان
12,130,000 تومان
9,330,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,130,000 تومان
12,530,000 تومان
9,730,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,130,000 تومان
12,530,000 تومان
9,330,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,130,000 تومان
12,530,000 تومان
10,530,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,530,000 تومان
13,730,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,930,000 تومان
14,130,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,330,000 تومان
15,330,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,130,000 تومان
17,330,000 تومان
10,530,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,530,000 تومان
17,730,000 تومان
12,130,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,530,000 تومان
17,730,000 تومان
12,530,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,530,000 تومان
17,330,000 تومان
10,130,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,530,000 تومان
17,730,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,930,000 تومان
18,530,000 تومان
12,130,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,930,000 تومان
18,530,000 تومان
12,130,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,530,000 تومان
20,530,000 تومان
-
-
sea view
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,730,000 تومان
24,530,000 تومان
14,130,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,730,000 تومان
24,530,000 تومان
12,530,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,530,000 تومان
24,930,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,330,000 تومان
26,530,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,130,000 تومان
27,730,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,730,000 تومان
37,330,000 تومان
18,130,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,930,000 تومان
39,330,000 تومان
17,330,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,330,000 تومان
40,130,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,730,000 تومان
40,130,000 تومان
18,130,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,930,000 تومان
43,330,000 تومان
16,130,000 تومان
6,000,000 تومان
wonderful
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,330,000 تومان
44,130,000 تومان
12,530,000 تومان
6,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,730,000 تومان
44,530,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,330,000 تومان
48,130,000 تومان
18,130,000 تومان
6,000,000 تومان
sea view
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,730,000 تومان
49,330,000 تومان
-
-
sea view
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,130,000 تومان
54,130,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,730,000 تومان 12,130,000 تومان 9,330,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,130,000 تومان 12,530,000 تومان 9,730,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,130,000 تومان 12,530,000 تومان 9,330,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,130,000 تومان 12,530,000 تومان 10,530,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,530,000 تومان 13,730,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,930,000 تومان 14,130,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,330,000 تومان 15,330,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,130,000 تومان 17,330,000 تومان 10,530,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,530,000 تومان 17,730,000 تومان 12,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,530,000 تومان 17,730,000 تومان 12,530,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,530,000 تومان 17,330,000 تومان 10,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,530,000 تومان 17,730,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,930,000 تومان 18,530,000 تومان 12,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,930,000 تومان 18,530,000 تومان 12,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,530,000 تومان 20,530,000 تومان - -
توضیحات : sea view
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,730,000 تومان 24,530,000 تومان 14,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,730,000 تومان 24,530,000 تومان 12,530,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,530,000 تومان 24,930,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,330,000 تومان 26,530,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,130,000 تومان 27,730,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,730,000 تومان 37,330,000 تومان 18,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,930,000 تومان 39,330,000 تومان 17,330,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,330,000 تومان 40,130,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,730,000 تومان 40,130,000 تومان 18,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,930,000 تومان 43,330,000 تومان 16,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : wonderful
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,330,000 تومان 44,130,000 تومان 12,530,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,730,000 تومان 44,530,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,330,000 تومان 48,130,000 تومان 18,130,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : sea view
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,730,000 تومان 49,330,000 تومان - -
توضیحات : sea view
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,130,000 تومان 54,130,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

نرخ کودک زیر دو سال 800.000 تومان میباشد
تمامی افراد بالای 18 سال که قصد ورود به عمان را دارند می بایست قبل از پرواز گواهی دیجیتال تزریق 2 دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت عمان با گذشت 14 روز از دوز دوم  ارایه دهند.

همچنین به همراه داشتن جواب تست بارکد دار منفی کرنا با اعتبار 72 ساعت از زمان رسیدن به فرودگاه عمان الزامیست .

مسافر ملزم به ثبت گواهی واکسن و تست منفی خود در بازه 72 ساعته سیستم ای مشرف میباشد .که در صورت تمایل ثبت ای مشرف با هزینه توسط اژانس 

درخواست کننده میباشد.اعتبار پاسپور 6 ماه الزامی و چک ان به عهده اژانس درخواست کننده است 

هزینه تست برگشت مسافرین به مبلغ 15 ریال عمان به عهده مسافر است.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC