02145323 02191004043

تور آلانیا 12 شب ویژه نوروز 1401

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:00
 • مدت پرواز 02:45
 • ساعت پرواز 11:00
 • مدت پرواز 02:45
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:45
 • مدت پرواز 02:45
 • ساعت پرواز 14:45
 • مدت پرواز 02:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
21,490,000 تومان
25,290,000 تومان
17,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,990,000 تومان
25,590,000 تومان
17,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,990,000 تومان
25,590,000 تومان
17,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,390,000 تومان
29,690,000 تومان
18,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,390,000 تومان
29,790,000 تومان
18,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,390,000 تومان
31,590,000 تومان
18,900,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,990,000 تومان
34,490,000 تومان
19,490,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,490,000 تومان
35,290,000 تومان
19,690,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,990,000 تومان
36,390,000 تومان
19,890,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,290,000 تومان
36,690,000 تومان
19,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,390,000 تومان
38,690,000 تومان
20,390,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,490,000 تومان
38,790,000 تومان
20,390,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,990,000 تومان
39,890,000 تومان
20,600,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,990,000 تومان
41,790,000 تومان
21,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,490,000 تومان
47,100,000 تومان
21,690,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,490,000 تومان
47,100,000 تومان
21,690,000 تومان
15,990,000 تومان
استخر روباز ابگرم
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,990,000 تومان
50,190,000 تومان
22,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان 25,290,000 تومان 17,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان 25,590,000 تومان 17,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان 25,590,000 تومان 17,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,390,000 تومان 29,690,000 تومان 18,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,390,000 تومان 29,790,000 تومان 18,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,390,000 تومان 31,590,000 تومان 18,900,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان 34,490,000 تومان 19,490,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,490,000 تومان 35,290,000 تومان 19,690,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان 36,390,000 تومان 19,890,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,290,000 تومان 36,690,000 تومان 19,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,390,000 تومان 38,690,000 تومان 20,390,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,490,000 تومان 38,790,000 تومان 20,390,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان 39,890,000 تومان 20,600,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان 41,790,000 تومان 21,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,490,000 تومان 47,100,000 تومان 21,690,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,490,000 تومان 47,100,000 تومان 21,690,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز ابگرم
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 50,190,000 تومان 22,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC