02145323 02191004043

تور مسقط (عمان) 4 شب ویژه تیر و مرداد 1401

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 08:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه مسقط
 • MCT فرودگاه مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,345,000 تومان
12,305,000 تومان
10,345,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,805,000 تومان
13,805,000 تومان
10,805,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,005,000 تومان
13,945,000 تومان
11,005,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,445,000 تومان
13,905,000 تومان
11,445,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,705,000 تومان
14,605,000 تومان
11,705,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,005,000 تومان
15,745,000 تومان
12,050,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,145,000 تومان
15,705,000 تومان
12,145,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,345,000 تومان
15,705,000 تومان
12,345,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,345,000 تومان
16,105,000 تومان
12,345,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,605,000 تومان
17,145,000 تومان
12,605,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,645,000 تومان
16,745,000 تومان
12,645,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,705,000 تومان
14,945,000 تومان
12,705,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,045,000 تومان
17,545,000 تومان
13,045,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,645,000 تومان
17,845,000 تومان
13,645,000 تومان
7,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,345,000 تومان 12,305,000 تومان 10,345,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,805,000 تومان 13,805,000 تومان 10,805,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,005,000 تومان 13,945,000 تومان 11,005,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,445,000 تومان 13,905,000 تومان 11,445,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,705,000 تومان 14,605,000 تومان 11,705,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,005,000 تومان 15,745,000 تومان 12,050,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,145,000 تومان 15,705,000 تومان 12,145,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,345,000 تومان 15,705,000 تومان 12,345,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,345,000 تومان 16,105,000 تومان 12,345,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,605,000 تومان 17,145,000 تومان 12,605,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,645,000 تومان 16,745,000 تومان 12,645,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,705,000 تومان 14,945,000 تومان 12,705,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,045,000 تومان 17,545,000 تومان 13,045,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,645,000 تومان 17,845,000 تومان 13,645,000 تومان 7,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تمامی افراد بالای 18 سال که قصد ورود به عمان را دارند می بایست قبل از پرواز گواهی دیجیتال تزریق 2 دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت عمان با گذشت 14 روز از دوز دوم  ارایه دهند.

همچنین به همراه داشتن جواب تست بارکد دار منفی کرنا با اعتبار 72 ساعت از زمان رسیدن به فرودگاه عمان الزامیست .

مسافر ملزم به ثبت گواهی واکسن و تست منفی خود در بازه 72 ساعته سیستم ای مشرف میباشد .که در صورت تمایل ثبت ای مشرف با هزینه توسط اژانس 

درخواست کننده میباشد.اعتبار پاسپور 6 ماه الزامی و چک ان به عهده اژانس درخواست کننده است 

هزینه تست برگشت مسافرین به مبلغ 15 ریال عمان به عهده مسافر است.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC