02145323 02191004043

اخذ ویزا

ویزا یا روادید توسط افسر مهاجرت در لحظه ورود تایید می شود و در صورت لزوم هر زمان می تواند لغو شود. به صورت معمول ویزا در غالب برچسب یا مهر روی گذرنامه فرد زده می شود. به طور کلی می توان گفت ویزای داخل پاسپورت دربردارنده هدف سفر، مدت مجاز اقامت و مهلت ورود به کشور مورد نظر می باشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC