02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه تابستان ( اقساطی )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,900,000 تومان
21,500,000 تومان
14,990,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,500,000 تومان
42,400,000 تومان
22,100,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,600,000 تومان
57,500,000 تومان
23,600,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,900,000 تومان
65,300,000 تومان
24,900,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,400,000 تومان
68,100,000 تومان
25,300,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,700,000 تومان
72,300,000 تومان
26,600,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,300,000 تومان
78,600,000 تومان
27,100,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,200,000 تومان
78,200,000 تومان
27,700,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,200,000 تومان
89,800,000 تومان
27,700,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,600,000 تومان
78,900,000 تومان
27,800,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,600,000 تومان
82,800,000 تومان
27,800,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,400,000 تومان
92,200,000 تومان
28,000,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,200,000 تومان
93,700,000 تومان
28,300,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,500,000 تومان
80,800,000 تومان
29,700,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,100,000 تومان
97,600,000 تومان
28,900,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,700,000 تومان
87,500,000 تومان
29,300,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,500,000 تومان
102,300,000 تومان
29,600,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,200,000 تومان
103,900,000 تومان
29,800,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,100,000 تومان
101,800,000 تومان
31,000,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,300,000 تومان
101,300,000 تومان
31,300,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,300,000 تومان
114,000,000 تومان
31,300,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,500,000 تومان
116,300,000 تومان
31,700,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,300,000 تومان
117,900,000 تومان
31,900,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,200,000 تومان
105,400,000 تومان
32,500,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,900,000 تومان
127,300,000 تومان
33,300,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,700,000 تومان
108,700,000 تومان
34,100,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,000,000 تومان
106,200,000 تومان
34,800,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,000,000 تومان
118,700,000 تومان
34,800,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,600,000 تومان
140,500,000 تومان
35,300,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,900,000 تومان
118,700,000 تومان
36,000,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,700,000 تومان
119,900,000 تومان
36,200,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,900,000 تومان
128,600,000 تومان
36,600,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,900,000 تومان
115,000,000 تومان
36,600,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,400,000 تومان
117,300,000 تومان
37,000,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,600,000 تومان
119,100,000 تومان
37,400,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,600,000 تومان
119,100,000 تومان
37,400,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,100,000 تومان
121,400,000 تومان
37,900,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,100,000 تومان
121,400,000 تومان
37,900,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,900,000 تومان
122,600,000 تومان
38,100,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,700,000 تومان
149,500,000 تومان
38,900,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,000,000 تومان
165,500,000 تومان
39,000,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,300,000 تومان
169,700,000 تومان
40,900,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,800,000 تومان
155,800,000 تومان
41,400,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,600,000 تومان
160,400,000 تومان
42,200,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,700,000 تومان
144,800,000 تومان
42,500,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
116,000,000 تومان
167,600,000 تومان
47,100,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
147,200,000 تومان
241,300,000 تومان
56,500,000 تومان
14,990,000 تومان
مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
172,500,000 تومان
332,400,000 تومان
64,100,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
186,200,000 تومان
272,900,000 تومان
68,200,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
187,700,000 تومان
345,300,000 تومان
68,600,000 تومان
14,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان 21,500,000 تومان 14,990,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,500,000 تومان 42,400,000 تومان 22,100,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,600,000 تومان 57,500,000 تومان 23,600,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان 65,300,000 تومان 24,900,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,400,000 تومان 68,100,000 تومان 25,300,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,700,000 تومان 72,300,000 تومان 26,600,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,300,000 تومان 78,600,000 تومان 27,100,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,200,000 تومان 78,200,000 تومان 27,700,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,200,000 تومان 89,800,000 تومان 27,700,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,600,000 تومان 78,900,000 تومان 27,800,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,600,000 تومان 82,800,000 تومان 27,800,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,400,000 تومان 92,200,000 تومان 28,000,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,200,000 تومان 93,700,000 تومان 28,300,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,500,000 تومان 80,800,000 تومان 29,700,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,100,000 تومان 97,600,000 تومان 28,900,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,700,000 تومان 87,500,000 تومان 29,300,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,500,000 تومان 102,300,000 تومان 29,600,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,200,000 تومان 103,900,000 تومان 29,800,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,100,000 تومان 101,800,000 تومان 31,000,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,300,000 تومان 101,300,000 تومان 31,300,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,300,000 تومان 114,000,000 تومان 31,300,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,500,000 تومان 116,300,000 تومان 31,700,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,300,000 تومان 117,900,000 تومان 31,900,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,200,000 تومان 105,400,000 تومان 32,500,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,900,000 تومان 127,300,000 تومان 33,300,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,700,000 تومان 108,700,000 تومان 34,100,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,000,000 تومان 106,200,000 تومان 34,800,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,000,000 تومان 118,700,000 تومان 34,800,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,600,000 تومان 140,500,000 تومان 35,300,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,900,000 تومان 118,700,000 تومان 36,000,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,700,000 تومان 119,900,000 تومان 36,200,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,900,000 تومان 128,600,000 تومان 36,600,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,900,000 تومان 115,000,000 تومان 36,600,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,400,000 تومان 117,300,000 تومان 37,000,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,600,000 تومان 119,100,000 تومان 37,400,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,600,000 تومان 119,100,000 تومان 37,400,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,100,000 تومان 121,400,000 تومان 37,900,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,100,000 تومان 121,400,000 تومان 37,900,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,900,000 تومان 122,600,000 تومان 38,100,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,700,000 تومان 149,500,000 تومان 38,900,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,000,000 تومان 165,500,000 تومان 39,000,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,300,000 تومان 169,700,000 تومان 40,900,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,800,000 تومان 155,800,000 تومان 41,400,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,600,000 تومان 160,400,000 تومان 42,200,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,700,000 تومان 144,800,000 تومان 42,500,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
116,000,000 تومان 167,600,000 تومان 47,100,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
147,200,000 تومان 241,300,000 تومان 56,500,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : مرد مجرد پذیرش نمی کند
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
172,500,000 تومان 332,400,000 تومان 64,100,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
186,200,000 تومان 272,900,000 تومان 68,200,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
187,700,000 تومان 345,300,000 تومان 68,600,000 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت هتل
4 لیدر فارسی زبان
5 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC