02145323 02191004043

آفر تور تفلیس 3 شب ( اقساطی )

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:20
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 13:20
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,500,000 تومان
13,670,000 تومان
12,500,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,500,000 تومان
13,670,000 تومان
12,500,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,500,000 تومان
13,670,000 تومان
12,500,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,890,000 تومان
14,450,000 تومان
12,690,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,080,000 تومان
14,840,000 تومان
12,890,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,080,000 تومان
14,840,000 تومان
12,890,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,280,000 تومان
15,230,000 تومان
13,280,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,250,000 تومان
17,180,000 تومان
13,280,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,230,000 تومان
19,130,000 تومان
14,250,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,230,000 تومان
19,130,000 تومان
13,280,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,230,000 تومان
19,130,000 تومان
15,230,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,720,000 تومان
20,100,000 تومان
14,250,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,720,000 تومان
20,100,000 تومان
14,250,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,720,000 تومان
19,130,000 تومان
13,860,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,720,000 تومان
20,100,000 تومان
15,720,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,200,000 تومان
21,080,000 تومان
16,200,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,200,000 تومان
19,130,000 تومان
15,230,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,200,000 تومان
21,080,000 تومان
15,230,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
21,080,000 تومان
16,690,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
22,050,000 تومان
16,690,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
22,050,000 تومان
15,230,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
22,050,000 تومان
-
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
21,080,000 تومان
16,690,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
22,050,000 تومان
14,250,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
22,050,000 تومان
16,690,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
22,050,000 تومان
16,690,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,180,000 تومان
23,030,000 تومان
16,200,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,180,000 تومان
23,030,000 تومان
16,200,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,180,000 تومان
23,030,000 تومان
-
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,670,000 تومان
22,050,000 تومان
16,200,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,150,000 تومان
23,030,000 تومان
15,230,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,150,000 تومان
23,030,000 تومان
17,180,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,150,000 تومان
23,030,000 تومان
-
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,150,000 تومان
24,980,000 تومان
17,180,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,130,000 تومان
24,980,000 تومان
17,180,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,130,000 تومان
26,930,000 تومان
13,280,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,620,000 تومان
27,900,000 تومان
18,150,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,100,000 تومان
26,930,000 تومان
17,180,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,100,000 تومان
26,930,000 تومان
21,080,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,540,000 تومان
29,850,000 تومان
18,150,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,030,000 تومان
32,780,000 تومان
-
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,030,000 تومان
30,830,000 تومان
24,980,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,000,000 تومان
32,780,000 تومان
19,130,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,980,000 تومان
33,750,000 تومان
18,150,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,980,000 تومان
34,730,000 تومان
18,150,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,470,000 تومان
34,730,000 تومان
18,150,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,900,000 تومان
44,480,000 تومان
24,980,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,900,000 تومان
44,480,000 تومان
23,030,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,390,000 تومان
43,500,000 تومان
25,950,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان 13,670,000 تومان 12,500,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان 13,670,000 تومان 12,500,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان 13,670,000 تومان 12,500,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,890,000 تومان 14,450,000 تومان 12,690,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,080,000 تومان 14,840,000 تومان 12,890,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,080,000 تومان 14,840,000 تومان 12,890,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,280,000 تومان 15,230,000 تومان 13,280,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,250,000 تومان 17,180,000 تومان 13,280,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,230,000 تومان 19,130,000 تومان 14,250,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,230,000 تومان 19,130,000 تومان 13,280,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,230,000 تومان 19,130,000 تومان 15,230,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,720,000 تومان 20,100,000 تومان 14,250,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,720,000 تومان 20,100,000 تومان 14,250,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,720,000 تومان 19,130,000 تومان 13,860,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,720,000 تومان 20,100,000 تومان 15,720,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,200,000 تومان 21,080,000 تومان 16,200,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,200,000 تومان 19,130,000 تومان 15,230,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,200,000 تومان 21,080,000 تومان 15,230,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 21,080,000 تومان 16,690,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 22,050,000 تومان 16,690,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 22,050,000 تومان 15,230,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 22,050,000 تومان - 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 21,080,000 تومان 16,690,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 22,050,000 تومان 14,250,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 22,050,000 تومان 16,690,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 22,050,000 تومان 16,690,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,180,000 تومان 23,030,000 تومان 16,200,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,180,000 تومان 23,030,000 تومان 16,200,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,180,000 تومان 23,030,000 تومان - 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,670,000 تومان 22,050,000 تومان 16,200,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,150,000 تومان 23,030,000 تومان 15,230,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,150,000 تومان 23,030,000 تومان 17,180,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,150,000 تومان 23,030,000 تومان - 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,150,000 تومان 24,980,000 تومان 17,180,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,130,000 تومان 24,980,000 تومان 17,180,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,130,000 تومان 26,930,000 تومان 13,280,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,620,000 تومان 27,900,000 تومان 18,150,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,100,000 تومان 26,930,000 تومان 17,180,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,100,000 تومان 26,930,000 تومان 21,080,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,540,000 تومان 29,850,000 تومان 18,150,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,030,000 تومان 32,780,000 تومان - 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,030,000 تومان 30,830,000 تومان 24,980,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,000,000 تومان 32,780,000 تومان 19,130,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,980,000 تومان 33,750,000 تومان 18,150,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,980,000 تومان 34,730,000 تومان 18,150,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,470,000 تومان 34,730,000 تومان 18,150,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,900,000 تومان 44,480,000 تومان 24,980,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,900,000 تومان 44,480,000 تومان 23,030,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,390,000 تومان 43,500,000 تومان 25,950,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 9.890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- باررفت مجاز مسافر 20 کیلوگرم میباشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ،  بیمه مسافرتی ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )

* برای اطلاع از نرخ پکیج با تعداد شب های دیگر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید *6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC