02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ماوی گوک ماوی گوک
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماوی گوک ماوی گوک
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 03:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
21,995,000 تومان
26,995,000 تومان
18,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,695,000 تومان
31,995,000 تومان
21,395,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,995,000 تومان
55,995,000 تومان
26,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,795,000 تومان
54,795,000 تومان
27,595,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,495,000 تومان
52,995,000 تومان
28,495,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,495,000 تومان
40,495,000 تومان
28,495,000 تومان
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,895,000 تومان
60,995,000 تومان
30,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,595,000 تومان
63,995,000 تومان
38,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,595,000 تومان
80,995,000 تومان
36,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,995,000 تومان
77,495,000 تومان
36,495,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,995,000 تومان
80,995,000 تومان
36,495,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,995,000 تومان
77,495,000 تومان
36,495,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,995,000 تومان
85,495,000 تومان
37,895,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,995,000 تومان
85,495,000 تومان
37,895,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,995,000 تومان
86,795,000 تومان
38,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,595,000 تومان
91,695,000 تومان
38,295,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,995,000 تومان
83,695,000 تومان
38,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,495,000 تومان
106,895,000 تومان
38,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,795,000 تومان
86,395,000 تومان
39,695,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,995,000 تومان
99,995,000 تومان
43,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,695,000 تومان
141,595,000 تومان
51,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,995,000 تومان
125,595,000 تومان
52,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,495,000 تومان
131,995,000 تومان
54,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,295,000 تومان
142,895,000 تومان
53,495,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,795,000 تومان
166,995,000 تومان
57,895,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,995,000 تومان
188,995,000 تومان
73,895,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
108,995,000 تومان
155,795,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
116,695,000 تومان
187,495,000 تومان
66,495,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
171,895,000 تومان
257,795,000 تومان
93,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,995,000 تومان 26,995,000 تومان 18,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,695,000 تومان 31,995,000 تومان 21,395,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,995,000 تومان 55,995,000 تومان 26,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,795,000 تومان 54,795,000 تومان 27,595,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,495,000 تومان 52,995,000 تومان 28,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,495,000 تومان 40,495,000 تومان 28,495,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,895,000 تومان 60,995,000 تومان 30,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,595,000 تومان 63,995,000 تومان 38,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,595,000 تومان 80,995,000 تومان 36,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,995,000 تومان 77,495,000 تومان 36,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,995,000 تومان 80,995,000 تومان 36,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,995,000 تومان 77,495,000 تومان 36,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,995,000 تومان 85,495,000 تومان 37,895,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,995,000 تومان 85,495,000 تومان 37,895,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,995,000 تومان 86,795,000 تومان 38,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,595,000 تومان 91,695,000 تومان 38,295,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,995,000 تومان 83,695,000 تومان 38,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,495,000 تومان 106,895,000 تومان 38,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,795,000 تومان 86,395,000 تومان 39,695,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,995,000 تومان 99,995,000 تومان 43,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,695,000 تومان 141,595,000 تومان 51,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,995,000 تومان 125,595,000 تومان 52,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,495,000 تومان 131,995,000 تومان 54,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,295,000 تومان 142,895,000 تومان 53,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,795,000 تومان 166,995,000 تومان 57,895,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,995,000 تومان 188,995,000 تومان 73,895,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,995,000 تومان 155,795,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
116,695,000 تومان 187,495,000 تومان 66,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
171,895,000 تومان 257,795,000 تومان 93,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.595.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- بار مجاز25 کیلوگرم می باشد .
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC