02145323 02191004043

آفر تور گرجستان ویژه آخر سال

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • جورجین وینگز جورجین وینگز
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:00
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 16:00
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • جورجین وینگز جورجین وینگز
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:25
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 13:25
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,780,000 تومان
10,240,000 تومان
9,690,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,870,000 تومان
10,430,000 تومان
9,870,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,900,000 تومان
12,480,000 تومان
10,800,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,550,000 تومان
13,780,000 تومان
11,550,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,640,000 تومان
13,960,000 تومان
11,170,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,640,000 تومان
13,960,000 تومان
11,170,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,100,000 تومان
14,890,000 تومان
12,100,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,030,000 تومان
16,750,000 تومان
11,170,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,030,000 تومان
16,750,000 تومان
13,030,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,500,000 تومان
17,680,000 تومان
13,030,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,590,000 تومان
17,870,000 تومان
12,100,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,960,000 تومان
18,610,000 تومان
-
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,430,000 تومان
19,540,000 تومان
14,520,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,890,000 تومان
20,470,000 تومان
13,030,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,290,000 تومان
23,260,000 تومان
16,750,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,750,000 تومان
24,190,000 تومان
16,750,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,610,000 تومان
27,910,000 تومان
18,610,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,400,000 تومان
33,490,000 تومان
20,470,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,330,000 تومان
35,350,000 تومان
20,470,000 تومان
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,780,000 تومان 10,240,000 تومان 9,690,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,870,000 تومان 10,430,000 تومان 9,870,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,900,000 تومان 12,480,000 تومان 10,800,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,550,000 تومان 13,780,000 تومان 11,550,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,640,000 تومان 13,960,000 تومان 11,170,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,640,000 تومان 13,960,000 تومان 11,170,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,100,000 تومان 14,890,000 تومان 12,100,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,030,000 تومان 16,750,000 تومان 11,170,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,030,000 تومان 16,750,000 تومان 13,030,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان 17,680,000 تومان 13,030,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,590,000 تومان 17,870,000 تومان 12,100,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,960,000 تومان 18,610,000 تومان - 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,430,000 تومان 19,540,000 تومان 14,520,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,890,000 تومان 20,470,000 تومان 13,030,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,290,000 تومان 23,260,000 تومان 16,750,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,750,000 تومان 24,190,000 تومان 16,750,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,610,000 تومان 27,910,000 تومان 18,610,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,400,000 تومان 33,490,000 تومان 20,470,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,330,000 تومان 35,350,000 تومان 20,470,000 تومان 9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- باررفت مجاز مسافر 25 کیلوگرم میباشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- مسافر حتما باید 2 دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد . همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ،  بیمه مسافرتی ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC