02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:55
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:55
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه اسپارتا
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,000,000 تومان
18,910,000 تومان
9,980,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,040,000 تومان
22,070,000 تومان
13,220,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,850,000 تومان
26,090,000 تومان
14,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,890,000 تومان
32,700,000 تومان
15,210,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,610,000 تومان
38,650,000 تومان
19,680,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,570,000 تومان
44,710,000 تومان
16,970,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,110,000 تومان
41,360,000 تومان
16,840,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,310,000 تومان
47,790,000 تومان
17,240,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,390,000 تومان
162,770,000 تومان
35,730,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,540,000 تومان
57,840,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,940,000 تومان
55,830,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,150,000 تومان
59,450,000 تومان
19,650,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,550,000 تومان
60,260,000 تومان
19,650,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,350,000 تومان
62,400,000 تومان
20,260,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,160,000 تومان
62,670,000 تومان
20,060,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,760,000 تومان
73,920,000 تومان
20,860,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,170,000 تومان
64,680,000 تومان
20,860,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,770,000 تومان
67,490,000 تومان
21,260,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,770,000 تومان
61,860,000 تومان
21,260,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,180,000 تومان
69,500,000 تومان
21,660,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,580,000 تومان
72,320,000 تومان
21,660,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,580,000 تومان
69,100,000 تومان
21,660,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,380,000 تومان
79,550,000 تومان
23,670,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,780,000 تومان
74,730,000 تومان
21,660,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,000,000 تومان
87,320,000 تومان
23,470,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,400,000 تومان
77,940,000 تومان
23,270,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,400,000 تومان
69,900,000 تومان
23,270,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,620,000 تومان
83,970,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,820,000 تومان
97,640,000 تومان
24,880,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,630,000 تومان
87,590,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,030,000 تومان
100,050,000 تومان
25,280,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,030,000 تومان
100,050,000 تومان
25,280,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,830,000 تومان
101,660,000 تومان
24,880,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,640,000 تومان
98,450,000 تومان
25,680,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,280,000 تومان
118,550,000 تومان
28,100,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,420,000 تومان
95,830,000 تومان
28,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,300,000 تومان
97,640,000 تومان
29,700,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,300,000 تومان
97,640,000 تومان
29,700,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,700,000 تومان
121,360,000 تومان
27,290,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,500,000 تومان
124,580,000 تومان
30,110,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,580,000 تومان
116,540,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,730,000 تومان
107,290,000 تومان
42,570,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,160,000 تومان
125,380,000 تومان
34,130,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان 18,910,000 تومان 9,980,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,040,000 تومان 22,070,000 تومان 13,220,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,850,000 تومان 26,090,000 تومان 14,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,890,000 تومان 32,700,000 تومان 15,210,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,610,000 تومان 38,650,000 تومان 19,680,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,570,000 تومان 44,710,000 تومان 16,970,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,110,000 تومان 41,360,000 تومان 16,840,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,310,000 تومان 47,790,000 تومان 17,240,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,390,000 تومان 162,770,000 تومان 35,730,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,540,000 تومان 57,840,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,940,000 تومان 55,830,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,150,000 تومان 59,450,000 تومان 19,650,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,550,000 تومان 60,260,000 تومان 19,650,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,350,000 تومان 62,400,000 تومان 20,260,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,160,000 تومان 62,670,000 تومان 20,060,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,760,000 تومان 73,920,000 تومان 20,860,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,170,000 تومان 64,680,000 تومان 20,860,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,770,000 تومان 67,490,000 تومان 21,260,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,770,000 تومان 61,860,000 تومان 21,260,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,180,000 تومان 69,500,000 تومان 21,660,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,580,000 تومان 72,320,000 تومان 21,660,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,580,000 تومان 69,100,000 تومان 21,660,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,380,000 تومان 79,550,000 تومان 23,670,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,780,000 تومان 74,730,000 تومان 21,660,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,000,000 تومان 87,320,000 تومان 23,470,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,400,000 تومان 77,940,000 تومان 23,270,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,400,000 تومان 69,900,000 تومان 23,270,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,620,000 تومان 83,970,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,820,000 تومان 97,640,000 تومان 24,880,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,630,000 تومان 87,590,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,030,000 تومان 100,050,000 تومان 25,280,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,030,000 تومان 100,050,000 تومان 25,280,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,830,000 تومان 101,660,000 تومان 24,880,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,640,000 تومان 98,450,000 تومان 25,680,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,280,000 تومان 118,550,000 تومان 28,100,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,420,000 تومان 95,830,000 تومان 28,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,300,000 تومان 97,640,000 تومان 29,700,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,300,000 تومان 97,640,000 تومان 29,700,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,700,000 تومان 121,360,000 تومان 27,290,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,500,000 تومان 124,580,000 تومان 30,110,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,580,000 تومان 116,540,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,730,000 تومان 107,290,000 تومان 42,570,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,160,000 تومان 125,380,000 تومان 34,130,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
3 6 شب و 7 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان نت میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC