02145323 02191004043

تور ارمنستان4 شب ویژه جشن آب

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:40
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 16:40
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:25
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:25
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,990,000 تومان
17,890,000 تومان
12,890,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,990,000 تومان
19,500,000 تومان
14,090,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,790,000 تومان
21,790,000 تومان
14,990,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,590,000 تومان
21,590,000 تومان
14,800,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,690,000 تومان
20,690,000 تومان
14,190,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,890,000 تومان
22,990,000 تومان
16,190,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,690,000 تومان
23,500,000 تومان
15,490,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,290,000 تومان
26,390,000 تومان
15,990,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,490,000 تومان
25,090,000 تومان
15,400,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,190,000 تومان
27,690,000 تومان
16,290,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,490,000 تومان
28,790,000 تومان
18,100,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,590,000 تومان
28,090,000 تومان
19,500,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,990,000 تومان
30,190,000 تومان
16,690,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,890,000 تومان
26,290,000 تومان
19,490,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,990,000 تومان
31,490,000 تومان
15,890,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,390,000 تومان
30,290,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,690,000 تومان
32,390,000 تومان
17,500,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,690,000 تومان
32,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,300,000 تومان
34,690,000 تومان
15,990,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,590,000 تومان
48,190,000 تومان
19,800,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,890,000 تومان
50,200,000 تومان
18,290,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان 17,890,000 تومان 12,890,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان 19,500,000 تومان 14,090,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,790,000 تومان 21,790,000 تومان 14,990,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,590,000 تومان 21,590,000 تومان 14,800,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,690,000 تومان 20,690,000 تومان 14,190,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,890,000 تومان 22,990,000 تومان 16,190,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,690,000 تومان 23,500,000 تومان 15,490,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,290,000 تومان 26,390,000 تومان 15,990,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 25,090,000 تومان 15,400,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,190,000 تومان 27,690,000 تومان 16,290,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان 28,790,000 تومان 18,100,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,590,000 تومان 28,090,000 تومان 19,500,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان 30,190,000 تومان 16,690,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,890,000 تومان 26,290,000 تومان 19,490,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 31,490,000 تومان 15,890,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,390,000 تومان 30,290,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,690,000 تومان 32,390,000 تومان 17,500,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,690,000 تومان 32,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,300,000 تومان 34,690,000 تومان 15,990,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,590,000 تومان 48,190,000 تومان 19,800,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,890,000 تومان 50,200,000 تومان 18,290,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC