02145323 02191004043

تور دبی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
26,400,000 تومان
30,800,000 تومان
23,500,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,600,000 تومان
31,300,000 تومان
23,600,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,100,000 تومان
32,200,000 تومان
24,900,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,400,000 تومان
32,800,000 تومان
26,400,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,400,000 تومان
32,800,000 تومان
24,600,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,100,000 تومان
34,200,000 تومان
24,300,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,100,000 تومان
34,200,000 تومان
23,900,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,400,000 تومان
34,900,000 تومان
26,700,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,400,000 تومان
34,900,000 تومان
23,900,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,500,000 تومان
35,200,000 تومان
25,200,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,500,000 تومان
35,200,000 تومان
26,600,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,100,000 تومان
36,200,000 تومان
26,400,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,100,000 تومان
36,200,000 تومان
26,400,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,800,000 تومان
37,600,000 تومان
29,000,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,100,000 تومان
38,300,000 تومان
25,300,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,100,000 تومان
40,300,000 تومان
26,700,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,500,000 تومان
43,000,000 تومان
27,000,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,800,000 تومان
43,700,000 تومان
25,300,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,000,000 تومان
44,100,000 تومان
25,300,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,200,000 تومان
44,400,000 تومان
29,000,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,200,000 تومان
46,400,000 تومان
31,800,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,600,000 تومان
49,200,000 تومان
28,700,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,600,000 تومان
49,200,000 تومان
27,100,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,300,000 تومان
52,600,000 تومان
35,400,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,700,000 تومان
63,400,000 تومان
25,000,000 تومان
16,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,400,000 تومان 30,800,000 تومان 23,500,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,600,000 تومان 31,300,000 تومان 23,600,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,100,000 تومان 32,200,000 تومان 24,900,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,400,000 تومان 32,800,000 تومان 26,400,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,400,000 تومان 32,800,000 تومان 24,600,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,100,000 تومان 34,200,000 تومان 24,300,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,100,000 تومان 34,200,000 تومان 23,900,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,400,000 تومان 34,900,000 تومان 26,700,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,400,000 تومان 34,900,000 تومان 23,900,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان 35,200,000 تومان 25,200,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان 35,200,000 تومان 26,600,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,100,000 تومان 36,200,000 تومان 26,400,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,100,000 تومان 36,200,000 تومان 26,400,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان 37,600,000 تومان 29,000,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,100,000 تومان 38,300,000 تومان 25,300,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,100,000 تومان 40,300,000 تومان 26,700,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,500,000 تومان 43,000,000 تومان 27,000,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,800,000 تومان 43,700,000 تومان 25,300,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان 44,100,000 تومان 25,300,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,200,000 تومان 44,400,000 تومان 29,000,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,200,000 تومان 46,400,000 تومان 31,800,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,600,000 تومان 49,200,000 تومان 28,700,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,600,000 تومان 49,200,000 تومان 27,100,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,300,000 تومان 52,600,000 تومان 35,400,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,700,000 تومان 63,400,000 تومان 25,000,000 تومان 16,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC