02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,490,000 تومان
20,860,000 تومان
13,460,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,260,000 تومان
37,280,000 تومان
20,120,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,620,000 تومان
3,580,000 تومان
20,800,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,780,000 تومان
57,960,000 تومان
25,200,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,340,000 تومان
51,720,000 تومان
25,980,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,300,000 تومان
61,860,000 تومان
27,140,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,640,000 تومان
64,200,000 تومان
28,320,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,020,000 تومان
64,980,000 تومان
28,320,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,200,000 تومان
60,680,000 تومان
29,100,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,360,000 تومان
69,200,000 تومان
29,620,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,700,000 تومان
83,300,000 تومان
30,660,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,480,000 تومان
68,100,000 تومان
31,040,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,820,000 تومان
78,620,000 تومان
32,220,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,960,000 تومان
90,060,000 تومان
32,340,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,600,000 تومان
83,300,000 تومان
32,600,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,520,000 تومان
93,180,000 تومان
33,120,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,940,000 تومان
83,700,000 تومان
33,780,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,120,000 تومان
98,120,000 تومان
34,560,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,900,000 تومان
86,820,000 تومان
34,940,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,160,000 تومان
100,340,000 تومان
34,820,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,000,000 تومان
102,350,000 تومان
35,270,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,760,000 تومان
105,400,000 تومان
36,380,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,880,000 تومان
111,900,000 تومان
37,800,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,820,000 تومان
115,800,000 تومان
38,580,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,340,000 تومان
122,820,000 تومان
40,540,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,500,000 تومان
130,880,000 تومان
42,740,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,500,000 تومان
130,880,000 تومان
42,740,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,220,000 تومان
136,340,000 تومان
43,920,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,180,000 تومان
109,040,000 تومان
45,080,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,360,000 تومان
135,180,000 تومان
48,980,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,100,000 تومان
125,040,000 تومان
50,540,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,000,000 تومان
169,880,000 تومان
52,500,000 تومان
15,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 20,860,000 تومان 13,460,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,260,000 تومان 37,280,000 تومان 20,120,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,620,000 تومان 3,580,000 تومان 20,800,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,780,000 تومان 57,960,000 تومان 25,200,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,340,000 تومان 51,720,000 تومان 25,980,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,300,000 تومان 61,860,000 تومان 27,140,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,640,000 تومان 64,200,000 تومان 28,320,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,020,000 تومان 64,980,000 تومان 28,320,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,200,000 تومان 60,680,000 تومان 29,100,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,360,000 تومان 69,200,000 تومان 29,620,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,700,000 تومان 83,300,000 تومان 30,660,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,480,000 تومان 68,100,000 تومان 31,040,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,820,000 تومان 78,620,000 تومان 32,220,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,960,000 تومان 90,060,000 تومان 32,340,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,600,000 تومان 83,300,000 تومان 32,600,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,520,000 تومان 93,180,000 تومان 33,120,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,940,000 تومان 83,700,000 تومان 33,780,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,120,000 تومان 98,120,000 تومان 34,560,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,900,000 تومان 86,820,000 تومان 34,940,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,160,000 تومان 100,340,000 تومان 34,820,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,000,000 تومان 102,350,000 تومان 35,270,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,760,000 تومان 105,400,000 تومان 36,380,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,880,000 تومان 111,900,000 تومان 37,800,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,820,000 تومان 115,800,000 تومان 38,580,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,340,000 تومان 122,820,000 تومان 40,540,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,500,000 تومان 130,880,000 تومان 42,740,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,500,000 تومان 130,880,000 تومان 42,740,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,220,000 تومان 136,340,000 تومان 43,920,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,180,000 تومان 109,040,000 تومان 45,080,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,360,000 تومان 135,180,000 تومان 48,980,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,100,000 تومان 125,040,000 تومان 50,540,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,000,000 تومان 169,880,000 تومان 52,500,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 6 شب و 7 روز اقامت هتل
5 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان نت میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC