02145323 02191004043

تور فی فی پوکت ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
87,900,000 تومان
97,200,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,800,000 تومان
103,800,000 تومان
-
82,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,000,000 تومان
104,000,000 تومان
-
82,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,000,000 تومان
110,100,000 تومان
95,300,000 تومان
83,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,100,000 تومان
110,300,000 تومان
94,100,000 تومان
83,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,400,000 تومان
110,800,000 تومان
-
83,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,700,000 تومان
113,400,000 تومان
95,700,000 تومان
84,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,200,000 تومان
118,400,000 تومان
98,200,000 تومان
85,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,500,000 تومان
123,100,000 تومان
-
85,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,400,000 تومان
128,900,000 تومان
-
86,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,600,000 تومان
131,400,000 تومان
104,600,000 تومان
87,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,700,000 تومان
137,500,000 تومان
107,700,000 تومان
88,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
108,700,000 تومان
139,500,000 تومان
108,700,000 تومان
88,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
109,100,000 تومان
140,300,000 تومان
109,100,000 تومان
88,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
111,200,000 تومان
144,500,000 تومان
111,200,000 تومان
89,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,800,000 تومان
163,700,000 تومان
-
92,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
123,300,000 تومان
168,700,000 تومان
-
93,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
136,000,000 تومان
194,200,000 تومان
98,300,000 تومان
91,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,900,000 تومان 97,200,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,800,000 تومان 103,800,000 تومان - 82,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,000,000 تومان 104,000,000 تومان - 82,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,000,000 تومان 110,100,000 تومان 95,300,000 تومان 83,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,100,000 تومان 110,300,000 تومان 94,100,000 تومان 83,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,400,000 تومان 110,800,000 تومان - 83,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,700,000 تومان 113,400,000 تومان 95,700,000 تومان 84,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,200,000 تومان 118,400,000 تومان 98,200,000 تومان 85,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,500,000 تومان 123,100,000 تومان - 85,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,400,000 تومان 128,900,000 تومان - 86,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,600,000 تومان 131,400,000 تومان 104,600,000 تومان 87,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,700,000 تومان 137,500,000 تومان 107,700,000 تومان 88,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,700,000 تومان 139,500,000 تومان 108,700,000 تومان 88,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
109,100,000 تومان 140,300,000 تومان 109,100,000 تومان 88,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
111,200,000 تومان 144,500,000 تومان 111,200,000 تومان 89,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,800,000 تومان 163,700,000 تومان - 92,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
123,300,000 تومان 168,700,000 تومان - 93,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
136,000,000 تومان 194,200,000 تومان 98,300,000 تومان 91,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزای توریستی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC