02145323 02191004043

تور فی فی پوکت ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
106,080,000 تومان
114,660,000 تومان
-
99,240,000 تومان
12000000
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,570,000 تومان
117,630,000 تومان
104,690,000 تومان
99,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
108,390,000 تومان
119,280,000 تومان
-
100,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
108,670,000 تومان
119,830,000 تومان
105,680,000 تومان
100,120,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
109,490,000 تومان
121,480,000 تومان
106,390,000 تومان
100,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,550,000 تومان
123,570,000 تومان
107,330,000 تومان
100,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
111,200,000 تومان
124,900,000 تومان
107,950,000 تومان
101,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
111,750,000 تومان
126,000,000 تومان
108,450,000 تومان
101,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
117,150,000 تومان
135,150,000 تومان
113,450,000 تومان
104,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
117,960,000 تومان
136,770,000 تومان
-
104,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
119,750,000 تومان
140,300,000 تومان
115,800,000 تومان
105,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,000,000 تومان
140,850,000 تومان
116,050,000 تومان
105,180,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,550,000 تومان
143,600,000 تومان
116,350,000 تومان
104,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
121,400,000 تومان
145,250,000 تومان
117,150,000 تومان
104,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
130,500,000 تومان
163,500,000 تومان
125,350,000 تومان
107,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
131,450,000 تومان
165,370,000 تومان
126,150,000 تومان
108,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
137,100,000 تومان
174,950,000 تومان
131,400,000 تومان
111,120,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
137,900,000 تومان
176,600,000 تومان
132,150,000 تومان
111,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
145,900,000 تومان
192,650,000 تومان
139,350,000 تومان
114,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,080,000 تومان 114,660,000 تومان - 99,240,000 تومان
توضیحات : 12000000
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,570,000 تومان 117,630,000 تومان 104,690,000 تومان 99,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,390,000 تومان 119,280,000 تومان - 100,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,670,000 تومان 119,830,000 تومان 105,680,000 تومان 100,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
109,490,000 تومان 121,480,000 تومان 106,390,000 تومان 100,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,550,000 تومان 123,570,000 تومان 107,330,000 تومان 100,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
111,200,000 تومان 124,900,000 تومان 107,950,000 تومان 101,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
111,750,000 تومان 126,000,000 تومان 108,450,000 تومان 101,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
117,150,000 تومان 135,150,000 تومان 113,450,000 تومان 104,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
117,960,000 تومان 136,770,000 تومان - 104,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,750,000 تومان 140,300,000 تومان 115,800,000 تومان 105,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,000,000 تومان 140,850,000 تومان 116,050,000 تومان 105,180,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,550,000 تومان 143,600,000 تومان 116,350,000 تومان 104,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
121,400,000 تومان 145,250,000 تومان 117,150,000 تومان 104,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
130,500,000 تومان 163,500,000 تومان 125,350,000 تومان 107,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
131,450,000 تومان 165,370,000 تومان 126,150,000 تومان 108,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
137,100,000 تومان 174,950,000 تومان 131,400,000 تومان 111,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
137,900,000 تومان 176,600,000 تومان 132,150,000 تومان 111,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
145,900,000 تومان 192,650,000 تومان 139,350,000 تومان 114,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزای توریستی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   نرخ کودک زیر 2 سال 10.000.000 تومان می باشد.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC