02145323 02191004043

تور مسقط 4 شب ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (شروع سفر)
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,500,000 تومان
21,980,000 تومان
16,860,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,900,000 تومان
22,380,000 تومان
17,900,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,540,000 تومان
24,300,000 تومان
18,540,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,540,000 تومان
23,660,000 تومان
18,540,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,180,000 تومان
24,300,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,180,000 تومان
25,580,000 تومان
18,540,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,180,000 تومان
25,580,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,180,000 تومان
24,940,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,180,000 تومان
23,660,000 تومان
18,540,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,660,000 تومان
24,140,000 تومان
18,380,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,300,000 تومان
24,780,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,940,000 تومان
26,700,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,100,000 تومان
24,940,000 تومان
20,460,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,580,000 تومان
31,180,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,580,000 تومان
27,980,000 تومان
20,940,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,220,000 تومان
29,900,000 تومان
21,580,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,220,000 تومان
29,900,000 تومان
21,580,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,220,000 تومان
29,260,000 تومان
22,220,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,860,000 تومان
33,100,000 تومان
22,220,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,860,000 تومان
30,540,000 تومان
21,580,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,500,000 تومان
31,820,000 تومان
22,860,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,420,000 تومان
35,020,000 تومان
24,780,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,700,000 تومان
37,580,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,340,000 تومان
42,060,000 تومان
24,780,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,220,000 تومان
44,300,000 تومان
27,660,000 تومان
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,820,000 تومان
47,820,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,980,000 تومان
46,700,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,260,000 تومان
62,220,000 تومان
-
12,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,500,000 تومان 21,980,000 تومان 16,860,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,900,000 تومان 22,380,000 تومان 17,900,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,540,000 تومان 24,300,000 تومان 18,540,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,540,000 تومان 23,660,000 تومان 18,540,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,180,000 تومان 24,300,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,180,000 تومان 25,580,000 تومان 18,540,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,180,000 تومان 25,580,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,180,000 تومان 24,940,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,180,000 تومان 23,660,000 تومان 18,540,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,660,000 تومان 24,140,000 تومان 18,380,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,300,000 تومان 24,780,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,940,000 تومان 26,700,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,100,000 تومان 24,940,000 تومان 20,460,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,580,000 تومان 31,180,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,580,000 تومان 27,980,000 تومان 20,940,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,220,000 تومان 29,900,000 تومان 21,580,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,220,000 تومان 29,900,000 تومان 21,580,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,220,000 تومان 29,260,000 تومان 22,220,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,860,000 تومان 33,100,000 تومان 22,220,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,860,000 تومان 30,540,000 تومان 21,580,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان 31,820,000 تومان 22,860,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,420,000 تومان 35,020,000 تومان 24,780,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,700,000 تومان 37,580,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,340,000 تومان 42,060,000 تومان 24,780,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,220,000 تومان 44,300,000 تومان 27,660,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,820,000 تومان 47,820,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,980,000 تومان 46,700,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,260,000 تومان 62,220,000 تومان - 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 اقامت هتل
3 صبحانه
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

نرخ کودک زیر دو سال 1.200.000 تومان میباشد


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC