02145323 02191004043

تور 8 شب پوکت ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
42,000,000 تومان
50,500,000 تومان
46,500,000 تومان
38,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,500,000 تومان
49,900,000 تومان
-
38,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,000,000 تومان
55,000,000 تومان
45,500,000 تومان
40,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,500,000 تومان
51,500,000 تومان
-
40,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,000,000 تومان
52,500,000 تومان
47,000,000 تومان
40,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,500,000 تومان
54,000,000 تومان
48,500,000 تومان
41,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,500,000 تومان
54,000,000 تومان
-
41,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,000,000 تومان
54,500,000 تومان
-
41,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,900,000 تومان
58,500,000 تومان
48,400,000 تومان
40,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,000,000 تومان
58,500,000 تومان
53,500,000 تومان
41,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,500,000 تومان
60,500,000 تومان
53,500,000 تومان
40,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,900,000 تومان
65,000,000 تومان
41,900,000 تومان
41,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,500,000 تومان
64,500,000 تومان
-
41,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,500,000 تومان
66,500,000 تومان
52,900,000 تومان
41,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,500,000 تومان
72,500,000 تومان
53,500,000 تومان
42,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,900,000 تومان
73,900,000 تومان
53,900,000 تومان
42,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,000,000 تومان
74,900,000 تومان
55,500,000 تومان
45,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,000,000 تومان
74,900,000 تومان
-
45,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,500,000 تومان
78,000,000 تومان
58,500,000 تومان
44,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,900,000 تومان
80,900,000 تومان
53,500,000 تومان
44,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,900,000 تومان
82,900,000 تومان
53,500,000 تومان
44,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,000,000 تومان
85,000,000 تومان
54,000,000 تومان
46,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,500,000 تومان
90,000,000 تومان
57,500,000 تومان
45,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,500,000 تومان
90,000,000 تومان
57,500,000 تومان
45,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,500,000 تومان
90,900,000 تومان
59,900,000 تومان
46,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,900,000 تومان
98,500,000 تومان
66,500,000 تومان
48,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,500,000 تومان
102,500,000 تومان
61,500,000 تومان
48,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,900,000 تومان
103,500,000 تومان
59,900,000 تومان
48,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,900,000 تومان
103,500,000 تومان
-
48,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,900,000 تومان
118,900,000 تومان
63,500,000 تومان
50,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,500,000 تومان
168,900,000 تومان
77,500,000 تومان
59,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
138,000,000 تومان
239,900,000 تومان
-
71,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان 50,500,000 تومان 46,500,000 تومان 38,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,500,000 تومان 49,900,000 تومان - 38,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,000,000 تومان 55,000,000 تومان 45,500,000 تومان 40,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان 51,500,000 تومان - 40,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,000,000 تومان 52,500,000 تومان 47,000,000 تومان 40,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 54,000,000 تومان 48,500,000 تومان 41,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 54,000,000 تومان - 41,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,000,000 تومان 54,500,000 تومان - 41,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,900,000 تومان 58,500,000 تومان 48,400,000 تومان 40,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,000,000 تومان 58,500,000 تومان 53,500,000 تومان 41,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,500,000 تومان 60,500,000 تومان 53,500,000 تومان 40,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,900,000 تومان 65,000,000 تومان 41,900,000 تومان 41,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,500,000 تومان 64,500,000 تومان - 41,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,500,000 تومان 66,500,000 تومان 52,900,000 تومان 41,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,500,000 تومان 72,500,000 تومان 53,500,000 تومان 42,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,900,000 تومان 73,900,000 تومان 53,900,000 تومان 42,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,000,000 تومان 74,900,000 تومان 55,500,000 تومان 45,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,000,000 تومان 74,900,000 تومان - 45,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,500,000 تومان 78,000,000 تومان 58,500,000 تومان 44,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,900,000 تومان 80,900,000 تومان 53,500,000 تومان 44,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,900,000 تومان 82,900,000 تومان 53,500,000 تومان 44,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,000,000 تومان 85,000,000 تومان 54,000,000 تومان 46,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,500,000 تومان 90,000,000 تومان 57,500,000 تومان 45,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,500,000 تومان 90,000,000 تومان 57,500,000 تومان 45,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,500,000 تومان 90,900,000 تومان 59,900,000 تومان 46,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,900,000 تومان 98,500,000 تومان 66,500,000 تومان 48,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,500,000 تومان 102,500,000 تومان 61,500,000 تومان 48,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,900,000 تومان 103,500,000 تومان 59,900,000 تومان 48,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,900,000 تومان 103,500,000 تومان - 48,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,900,000 تومان 118,900,000 تومان 63,500,000 تومان 50,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,500,000 تومان 168,900,000 تومان 77,500,000 تومان 59,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
138,000,000 تومان 239,900,000 تومان - 71,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC