02145323 02191004043

آفر ویژه تور استانبول با پرواز فول چارتر

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,990,000 تومان
15,980,000 تومان
12,600,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,780,000 تومان
16,160,000 تومان
13,230,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,420,000 تومان
17,440,000 تومان
13,410,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,600,000 تومان
17,800,000 تومان
13,230,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,060,000 تومان
18,720,000 تومان
13,230,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,330,000 تومان
19,270,000 تومان
13,410,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,430,000 تومان
19,450,000 تومان
13,230,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,520,000 تومان
19,640,000 تومان
14,140,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,880,000 تومان
20,370,000 تومان
13,230,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,160,000 تومان
20,920,000 تومان
14,140,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,430,000 تومان
21,460,000 تومان
15,060,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
22,380,000 تومان
13,410,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,070,000 تومان
22,750,000 تومان
13,230,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,350,000 تومان
23,300,000 تومان
13,410,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,440,000 تومان
23,480,000 تومان
15,060,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,800,000 تومان
24,210,000 تومان
14,330,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,800,000 تومان
24,210,000 تومان
13,230,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,260,000 تومان
25,120,000 تومان
14,140,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,260,000 تومان
25,120,000 تومان
14,140,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,350,000 تومان
25,310,000 تومان
14,880,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,180,000 تومان
28,970,000 تومان
15,060,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,190,000 تومان
29,150,000 تومان
14,140,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,800,000 تومان
29,220,000 تومان
15,360,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,840,000 تومان
34,280,000 تومان
15,240,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,760,000 تومان
35,160,000 تومان
16,350,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,760,000 تومان
38,130,000 تومان
14,570,000 تومان
11,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان 15,980,000 تومان 12,600,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,780,000 تومان 16,160,000 تومان 13,230,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,420,000 تومان 17,440,000 تومان 13,410,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,600,000 تومان 17,800,000 تومان 13,230,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,060,000 تومان 18,720,000 تومان 13,230,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,330,000 تومان 19,270,000 تومان 13,410,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,430,000 تومان 19,450,000 تومان 13,230,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,520,000 تومان 19,640,000 تومان 14,140,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,880,000 تومان 20,370,000 تومان 13,230,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,160,000 تومان 20,920,000 تومان 14,140,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,430,000 تومان 21,460,000 تومان 15,060,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 22,380,000 تومان 13,410,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,070,000 تومان 22,750,000 تومان 13,230,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,350,000 تومان 23,300,000 تومان 13,410,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,440,000 تومان 23,480,000 تومان 15,060,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,800,000 تومان 24,210,000 تومان 14,330,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,800,000 تومان 24,210,000 تومان 13,230,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,260,000 تومان 25,120,000 تومان 14,140,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,260,000 تومان 25,120,000 تومان 14,140,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,350,000 تومان 25,310,000 تومان 14,880,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,180,000 تومان 28,970,000 تومان 15,060,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,190,000 تومان 29,150,000 تومان 14,140,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,800,000 تومان 29,220,000 تومان 15,360,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,840,000 تومان 34,280,000 تومان 15,240,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,760,000 تومان 35,160,000 تومان 16,350,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,760,000 تومان 38,130,000 تومان 14,570,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 300-600 قشم ایر
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 3 شب و 4 روز اقامت هتل
6 گشت خرید + یک وعده نهار رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC