02145323 02191004043

تور پاتایا بانکوک ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:10
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 07:10
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
35,300,000 تومان
40,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,100,000 تومان
41,900,000 تومان
-
32,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,400,000 تومان
44,500,000 تومان
37,400,000 تومان
33,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,500,000 تومان
46,700,000 تومان
-
33,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,300,000 تومان
48,300,000 تومان
41,100,000 تومان
33,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,300,000 تومان
50,300,000 تومان
41,600,000 تومان
34,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,200,000 تومان
52,100,000 تومان
42,400,000 تومان
34,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,900,000 تومان
53,600,000 تومان
43,200,000 تومان
34,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,100,000 تومان
54,000,000 تومان
43,200,000 تومان
35,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,000,000 تومان
55,700,000 تومان
42,900,000 تومان
35,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,900,000 تومان
57,600,000 تومان
43,900,000 تومان
35,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,500,000 تومان
62,700,000 تومان
47,300,000 تومان
36,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,600,000 تومان
63,000,000 تومان
46,600,000 تومان
36,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,600,000 تومان
64,900,000 تومان
49,400,000 تومان
37,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,600,000 تومان
64,900,000 تومان
47,600,000 تومان
37,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,400,000 تومان
66,500,000 تومان
48,400,000 تومان
37,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,900,000 تومان
69,500,000 تومان
50,700,000 تومان
38,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,800,000 تومان
73,300,000 تومان
51,800,000 تومان
38,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,100,000 تومان
81,900,000 تومان
56,100,000 تومان
40,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,000,000 تومان
91,700,000 تومان
61,000,000 تومان
42,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,300,000 تومان 40,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,100,000 تومان 41,900,000 تومان - 32,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,400,000 تومان 44,500,000 تومان 37,400,000 تومان 33,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,500,000 تومان 46,700,000 تومان - 33,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,300,000 تومان 48,300,000 تومان 41,100,000 تومان 33,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,300,000 تومان 50,300,000 تومان 41,600,000 تومان 34,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,200,000 تومان 52,100,000 تومان 42,400,000 تومان 34,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان 53,600,000 تومان 43,200,000 تومان 34,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,100,000 تومان 54,000,000 تومان 43,200,000 تومان 35,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,000,000 تومان 55,700,000 تومان 42,900,000 تومان 35,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,900,000 تومان 57,600,000 تومان 43,900,000 تومان 35,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,500,000 تومان 62,700,000 تومان 47,300,000 تومان 36,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,600,000 تومان 63,000,000 تومان 46,600,000 تومان 36,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,600,000 تومان 64,900,000 تومان 49,400,000 تومان 37,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,600,000 تومان 64,900,000 تومان 47,600,000 تومان 37,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,400,000 تومان 66,500,000 تومان 48,400,000 تومان 37,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,900,000 تومان 69,500,000 تومان 50,700,000 تومان 38,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,800,000 تومان 73,300,000 تومان 51,800,000 تومان 38,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,100,000 تومان 81,900,000 تومان 56,100,000 تومان 40,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,000,000 تومان 91,700,000 تومان 61,000,000 تومان 42,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت هتل
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
3 تمکن مالی به لاتین تمکن مالی با مانده 50/000/000 تومانی
4 دو قطعه عکس 4*3
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روز های تعطیل وساعت های غیر کاری با شمارههمراه 09124052008 تماس حاصل فرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC