02145323 02191004043

تور پوکت پاتایا ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:05
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:05
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:05
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:05
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
52,550,000 تومان
59,360,000 تومان
-
47,030,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,940,000 تومان
62,130,000 تومان
52,320,000 تومان
47,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,070,000 تومان
64,400,000 تومان
54,840,000 تومان
48,030,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,520,000 تومان
67,630,000 تومان
-
48,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,280,000 تومان
68,810,000 تومان
56,160,000 تومان
48,920,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,910,000 تومان
70,070,000 تومان
58,370,000 تومان
49,170,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,600,000 تومان
71,450,000 تومان
56,600,000 تومان
49,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,870,000 تومان
75,990,000 تومان
58,870,000 تومان
50,370,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,870,000 تومان
75,900,000 تومان
-
50,370,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,630,000 تومان
77,500,000 تومان
59,820,000 تومان
47,980,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,630,000 تومان
77,500,000 تومان
59,820,000 تومان
50,680,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,510,000 تومان
79,270,000 تومان
60,890,000 تومان
51,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,950,000 تومان
80,150,000 تومان
62,080,000 تومان
51,180,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,140,000 تومان
80,530,000 تومان
-
51,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,080,000 تومان
82,420,000 تومان
63,410,000 تومان
51,630,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,900,000 تومان
84,050,000 تومان
63,280,000 تومان
52,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,340,000 تومان
84,940,000 تومان
-
52,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,910,000 تومان
86,070,000 تومان
63,910,000 تومان
52,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,160,000 تومان
86,570,000 تومان
64,160,000 تومان
52,510,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,230,000 تومان
88,720,000 تومان
65,230,000 تومان
52,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,740,000 تومان
89,720,000 تومان
65,740,000 تومان
53,140,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,570,000 تومان
95,390,000 تومان
65,570,000 تومان
54,270,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,420,000 تومان
103,080,000 تومان
72,420,000 تومان
55,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,690,000 تومان
109,630,000 تومان
75,690,000 تومان
57,110,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,960,000 تومان
114,170,000 تومان
-
57,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,720,000 تومان
115,680,000 تومان
78,720,000 تومان
58,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,610,000 تومان
119,460,000 تومان
80,610,000 تومان
59,060,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,080,000 تومان
128,410,000 تومان
85,080,000 تومان
60,820,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,720,000 تومان
131,680,000 تومان
86,720,000 تومان
61,520,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,290,000 تومان
134,830,000 تومان
88,290,000 تومان
62,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,550,000 تومان 59,360,000 تومان - 47,030,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,940,000 تومان 62,130,000 تومان 52,320,000 تومان 47,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,070,000 تومان 64,400,000 تومان 54,840,000 تومان 48,030,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,520,000 تومان 67,630,000 تومان - 48,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,280,000 تومان 68,810,000 تومان 56,160,000 تومان 48,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,910,000 تومان 70,070,000 تومان 58,370,000 تومان 49,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,600,000 تومان 71,450,000 تومان 56,600,000 تومان 49,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,870,000 تومان 75,990,000 تومان 58,870,000 تومان 50,370,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,870,000 تومان 75,900,000 تومان - 50,370,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,630,000 تومان 77,500,000 تومان 59,820,000 تومان 47,980,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,630,000 تومان 77,500,000 تومان 59,820,000 تومان 50,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,510,000 تومان 79,270,000 تومان 60,890,000 تومان 51,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,950,000 تومان 80,150,000 تومان 62,080,000 تومان 51,180,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,140,000 تومان 80,530,000 تومان - 51,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,080,000 تومان 82,420,000 تومان 63,410,000 تومان 51,630,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,900,000 تومان 84,050,000 تومان 63,280,000 تومان 52,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,340,000 تومان 84,940,000 تومان - 52,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,910,000 تومان 86,070,000 تومان 63,910,000 تومان 52,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,160,000 تومان 86,570,000 تومان 64,160,000 تومان 52,510,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,230,000 تومان 88,720,000 تومان 65,230,000 تومان 52,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,740,000 تومان 89,720,000 تومان 65,740,000 تومان 53,140,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,570,000 تومان 95,390,000 تومان 65,570,000 تومان 54,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,420,000 تومان 103,080,000 تومان 72,420,000 تومان 55,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,690,000 تومان 109,630,000 تومان 75,690,000 تومان 57,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,960,000 تومان 114,170,000 تومان - 57,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,720,000 تومان 115,680,000 تومان 78,720,000 تومان 58,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,610,000 تومان 119,460,000 تومان 80,610,000 تومان 59,060,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,080,000 تومان 128,410,000 تومان 85,080,000 تومان 60,820,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,720,000 تومان 131,680,000 تومان 86,720,000 تومان 61,520,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,290,000 تومان 134,830,000 تومان 88,290,000 تومان 62,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC