02145323 02191004043

تور پوکت ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
77,800,000 تومان
82,800,000 تومان
-
72,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,200,000 تومان
83,200,000 تومان
76,300,000 تومان
72,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,500,000 تومان
84,300,000 تومان
78,000,000 تومان
73,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,600,000 تومان
86,200,000 تومان
78,300,000 تومان
73,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,000,000 تومان
91,000,000 تومان
80,200,000 تومان
73,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,000,000 تومان
91,400,000 تومان
85,300,000 تومان
74,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,800,000 تومان
92,800,000 تومان
81,000,000 تومان
74,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,300,000 تومان
95,700,000 تومان
81,000,000 تومان
74,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,000,000 تومان
97,000,000 تومان
-
75,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,500,000 تومان
97,800,000 تومان
82,500,000 تومان
75,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,300,000 تومان
99,900,000 تومان
83,000,000 تومان
76,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,000,000 تومان
102,800,000 تومان
84,500,000 تومان
76,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,300,000 تومان
100,700,000 تومان
83,500,000 تومان
75,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,800,000 تومان
106,600,000 تومان
86,200,000 تومان
77,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,300,000 تومان
107,800,000 تومان
86,600,000 تومان
77,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,000,000 تومان
109,200,000 تومان
87,200,000 تومان
77,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,000,000 تومان
113,000,000 تومان
89,000,000 تومان
78,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,500,000 تومان
114,200,000 تومان
89,500,000 تومان
78,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,500,000 تومان
122,000,000 تومان
93,000,000 تومان
78,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,500,000 تومان
123,800,000 تومان
94,000,000 تومان
80,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,000,000 تومان
131,000,000 تومان
97,200,000 تومان
81,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,500,000 تومان
134,500,000 تومان
98,800,000 تومان
82,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
132,500,000 تومان
191,500,000 تومان
-
89,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,800,000 تومان 82,800,000 تومان - 72,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,200,000 تومان 83,200,000 تومان 76,300,000 تومان 72,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,500,000 تومان 84,300,000 تومان 78,000,000 تومان 73,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,600,000 تومان 86,200,000 تومان 78,300,000 تومان 73,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,000,000 تومان 91,000,000 تومان 80,200,000 تومان 73,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,000,000 تومان 91,400,000 تومان 85,300,000 تومان 74,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,800,000 تومان 92,800,000 تومان 81,000,000 تومان 74,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,300,000 تومان 95,700,000 تومان 81,000,000 تومان 74,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,000,000 تومان 97,000,000 تومان - 75,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,500,000 تومان 97,800,000 تومان 82,500,000 تومان 75,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,300,000 تومان 99,900,000 تومان 83,000,000 تومان 76,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,000,000 تومان 102,800,000 تومان 84,500,000 تومان 76,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,300,000 تومان 100,700,000 تومان 83,500,000 تومان 75,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,800,000 تومان 106,600,000 تومان 86,200,000 تومان 77,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,300,000 تومان 107,800,000 تومان 86,600,000 تومان 77,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,000,000 تومان 109,200,000 تومان 87,200,000 تومان 77,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,000,000 تومان 113,000,000 تومان 89,000,000 تومان 78,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,500,000 تومان 114,200,000 تومان 89,500,000 تومان 78,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,500,000 تومان 122,000,000 تومان 93,000,000 تومان 78,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,500,000 تومان 123,800,000 تومان 94,000,000 تومان 80,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,000,000 تومان 131,000,000 تومان 97,200,000 تومان 81,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,500,000 تومان 134,500,000 تومان 98,800,000 تومان 82,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
132,500,000 تومان 191,500,000 تومان - 89,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن پاسپورت
4 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC