02145323 02191004043

تور پوکت ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
76,800,000 تومان
81,800,000 تومان
-
71,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,200,000 تومان
82,200,000 تومان
75,300,000 تومان
71,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,500,000 تومان
83,300,000 تومان
77,000,000 تومان
72,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,600,000 تومان
85,200,000 تومان
77,300,000 تومان
72,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,000,000 تومان
90,000,000 تومان
79,200,000 تومان
72,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,000,000 تومان
90,400,000 تومان
84,300,000 تومان
73,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,800,000 تومان
91,800,000 تومان
80,000,000 تومان
73,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,300,000 تومان
94,700,000 تومان
80,000,000 تومان
73,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,000,000 تومان
96,000,000 تومان
-
74,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,500,000 تومان
96,800,000 تومان
81,500,000 تومان
74,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,300,000 تومان
98,900,000 تومان
82,000,000 تومان
75,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,000,000 تومان
101,800,000 تومان
83,500,000 تومان
75,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,300,000 تومان
99,700,000 تومان
82,500,000 تومان
74,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,800,000 تومان
105,600,000 تومان
85,200,000 تومان
76,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,300,000 تومان
106,800,000 تومان
85,600,000 تومان
76,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,000,000 تومان
108,200,000 تومان
86,200,000 تومان
76,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,000,000 تومان
112,000,000 تومان
88,000,000 تومان
77,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,500,000 تومان
113,200,000 تومان
88,500,000 تومان
77,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,500,000 تومان
121,000,000 تومان
92,000,000 تومان
77,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,500,000 تومان
122,800,000 تومان
93,000,000 تومان
79,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
101,000,000 تومان
130,000,000 تومان
96,200,000 تومان
80,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,500,000 تومان
133,500,000 تومان
97,800,000 تومان
81,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
131,500,000 تومان
190,500,000 تومان
-
88,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,800,000 تومان 81,800,000 تومان - 71,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,200,000 تومان 82,200,000 تومان 75,300,000 تومان 71,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,500,000 تومان 83,300,000 تومان 77,000,000 تومان 72,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,600,000 تومان 85,200,000 تومان 77,300,000 تومان 72,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,000,000 تومان 90,000,000 تومان 79,200,000 تومان 72,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,000,000 تومان 90,400,000 تومان 84,300,000 تومان 73,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,800,000 تومان 91,800,000 تومان 80,000,000 تومان 73,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,300,000 تومان 94,700,000 تومان 80,000,000 تومان 73,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,000,000 تومان 96,000,000 تومان - 74,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,500,000 تومان 96,800,000 تومان 81,500,000 تومان 74,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,300,000 تومان 98,900,000 تومان 82,000,000 تومان 75,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,000,000 تومان 101,800,000 تومان 83,500,000 تومان 75,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,300,000 تومان 99,700,000 تومان 82,500,000 تومان 74,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,800,000 تومان 105,600,000 تومان 85,200,000 تومان 76,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,300,000 تومان 106,800,000 تومان 85,600,000 تومان 76,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,000,000 تومان 108,200,000 تومان 86,200,000 تومان 76,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,000,000 تومان 112,000,000 تومان 88,000,000 تومان 77,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,500,000 تومان 113,200,000 تومان 88,500,000 تومان 77,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,500,000 تومان 121,000,000 تومان 92,000,000 تومان 77,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,500,000 تومان 122,800,000 تومان 93,000,000 تومان 79,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,000,000 تومان 130,000,000 تومان 96,200,000 تومان 80,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,500,000 تومان 133,500,000 تومان 97,800,000 تومان 81,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
131,500,000 تومان 190,500,000 تومان - 88,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن پاسپورت
4 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC