02145323 02191004043

تور تفلیس ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:45
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 11:45
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,770,000 تومان
11,760,000 تومان
10,600,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,850,000 تومان
11,920,000 تومان
10,600,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,930,000 تومان
12,090,000 تومان
10,930,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,020,000 تومان
12,250,000 تومان
10,930,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,180,000 تومان
12,580,000 تومان
10,930,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,180,000 تومان
12,580,000 تومان
10,930,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,590,000 تومان
13,410,000 تومان
11,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,010,000 تومان
14,230,000 تومان
11,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,420,000 تومان
15,060,000 تومان
12,250,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,830,000 تومان
15,880,000 تومان
12,250,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,330,000 تومان
16,870,000 تومان
12,250,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,740,000 تومان
16,380,000 تومان
11,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,070,000 تومان
17,530,000 تومان
13,900,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,070,000 تومان
18,360,000 تومان
11,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,230,000 تومان
18,690,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,480,000 تومان
18,360,000 تومان
12,250,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,480,000 تومان
19,180,000 تومان
11,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,730,000 تومان
19,680,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,890,000 تومان
20,010,000 تومان
11,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,390,000 تومان
21,000,000 تومان
12,250,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,550,000 تومان
21,330,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,880,000 تومان
20,670,000 تومان
13,410,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,970,000 تومان
22,150,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,130,000 تومان
22,480,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,130,000 تومان
20,830,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,380,000 تومان
21,330,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,710,000 تومان
23,640,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,960,000 تومان
23,310,000 تومان
11,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,190,000 تومان
24,630,000 تومان
16,540,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,440,000 تومان
27,100,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,610,000 تومان
25,780,000 تومان
13,900,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,690,000 تومان
26,610,000 تومان
12,750,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,430,000 تومان
27,430,000 تومان
16,380,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,590,000 تومان
28,590,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,330,000 تومان
31,230,000 تومان
13,900,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,810,000 تومان
32,880,000 تومان
14,730,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,220,000 تومان
35,350,000 تومان
13,080,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,950,000 تومان
38,650,000 تومان
19,020,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,680,000 تومان
41,620,000 تومان
15,720,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,920,000 تومان
44,260,000 تومان
17,700,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,050,000 تومان
54,330,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,770,000 تومان 11,760,000 تومان 10,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,850,000 تومان 11,920,000 تومان 10,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,930,000 تومان 12,090,000 تومان 10,930,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,020,000 تومان 12,250,000 تومان 10,930,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,180,000 تومان 12,580,000 تومان 10,930,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,180,000 تومان 12,580,000 تومان 10,930,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان 13,410,000 تومان 11,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,010,000 تومان 14,230,000 تومان 11,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,420,000 تومان 15,060,000 تومان 12,250,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,830,000 تومان 15,880,000 تومان 12,250,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,330,000 تومان 16,870,000 تومان 12,250,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,740,000 تومان 16,380,000 تومان 11,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,070,000 تومان 17,530,000 تومان 13,900,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,070,000 تومان 18,360,000 تومان 11,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,230,000 تومان 18,690,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,480,000 تومان 18,360,000 تومان 12,250,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,480,000 تومان 19,180,000 تومان 11,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,730,000 تومان 19,680,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,890,000 تومان 20,010,000 تومان 11,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,390,000 تومان 21,000,000 تومان 12,250,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,550,000 تومان 21,330,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,880,000 تومان 20,670,000 تومان 13,410,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,970,000 تومان 22,150,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,130,000 تومان 22,480,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,130,000 تومان 20,830,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,380,000 تومان 21,330,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,710,000 تومان 23,640,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,960,000 تومان 23,310,000 تومان 11,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,190,000 تومان 24,630,000 تومان 16,540,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,440,000 تومان 27,100,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,610,000 تومان 25,780,000 تومان 13,900,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,690,000 تومان 26,610,000 تومان 12,750,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,430,000 تومان 27,430,000 تومان 16,380,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان 28,590,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,330,000 تومان 31,230,000 تومان 13,900,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,810,000 تومان 32,880,000 تومان 14,730,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,220,000 تومان 35,350,000 تومان 13,080,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,950,000 تومان 38,650,000 تومان 19,020,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,680,000 تومان 41,620,000 تومان 15,720,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,920,000 تومان 44,260,000 تومان 17,700,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,050,000 تومان 54,330,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC