02145323 02191004043

تور پاتایا بانکوک ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:10
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 07:10
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
38,500,000 تومان
44,800,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,400,000 تومان
46,500,000 تومان
-
35,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,000,000 تومان
49,800,000 تومان
41,000,000 تومان
35,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,500,000 تومان
52,800,000 تومان
-
36,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,300,000 تومان
54,400,000 تومان
45,400,000 تومان
36,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,600,000 تومان
56,900,000 تومان
46,200,000 تومان
37,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,100,000 تومان
76,000,000 تومان
56,200,000 تومان
41,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,000,000 تومان
59,700,000 تومان
47,300,000 تومان
37,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,800,000 تومان
61,400,000 تومان
48,500,000 تومان
38,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,300,000 تومان
62,300,000 تومان
48,500,000 تومان
38,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,000,000 تومان
63,800,000 تومان
48,100,000 تومان
38,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,400,000 تومان
66,500,000 تومان
49,400,000 تومان
39,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,800,000 تومان
73,400,000 تومان
52,800,000 تومان
40,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,100,000 تومان
76,000,000 تومان
54,100,000 تومان
41,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,900,000 تومان
77,600,000 تومان
54,900,000 تومان
41,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,400,000 تومان
80,500,000 تومان
56,400,000 تومان
41,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,000,000 تومان
85,700,000 تومان
59,000,000 تومان
42,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,100,000 تومان
97,900,000 تومان
65,100,000 تومان
45,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,200,000 تومان
108,200,000 تومان
70,200,000 تومان
47,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,500,000 تومان 44,800,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,400,000 تومان 46,500,000 تومان - 35,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,000,000 تومان 49,800,000 تومان 41,000,000 تومان 35,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,500,000 تومان 52,800,000 تومان - 36,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,300,000 تومان 54,400,000 تومان 45,400,000 تومان 36,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,600,000 تومان 56,900,000 تومان 46,200,000 تومان 37,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,100,000 تومان 76,000,000 تومان 56,200,000 تومان 41,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,000,000 تومان 59,700,000 تومان 47,300,000 تومان 37,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,800,000 تومان 61,400,000 تومان 48,500,000 تومان 38,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,300,000 تومان 62,300,000 تومان 48,500,000 تومان 38,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,000,000 تومان 63,800,000 تومان 48,100,000 تومان 38,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,400,000 تومان 66,500,000 تومان 49,400,000 تومان 39,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,800,000 تومان 73,400,000 تومان 52,800,000 تومان 40,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,100,000 تومان 76,000,000 تومان 54,100,000 تومان 41,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,900,000 تومان 77,600,000 تومان 54,900,000 تومان 41,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,400,000 تومان 80,500,000 تومان 56,400,000 تومان 41,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,000,000 تومان 85,700,000 تومان 59,000,000 تومان 42,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,100,000 تومان 97,900,000 تومان 65,100,000 تومان 45,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,200,000 تومان 108,200,000 تومان 70,200,000 تومان 47,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت هتل
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
3 تمکن مالی به لاتین تمکن مالی با مانده 50/000/000 تومانی
4 دو قطعه عکس 4*3
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روز های تعطیل وساعت های غیر کاری با شمارههمراه 09124052008 تماس حاصل فرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC