02145323 02191004043

تور فی فی پوکت ویژه زمستان 1402*/

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
49,620,000 تومان
55,330,000 تومان
45,240,000 تومان
44,420,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,640,000 تومان
57,370,000 تومان
49,170,000 تومان
45,240,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,170,000 تومان
60,430,000 تومان
44,070,000 تومان
46,260,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,600,000 تومان
63,290,000 تومان
53,150,000 تومان
47,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,450,000 تومان
69,000,000 تومان
53,450,000 تومان
49,420,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,680,000 تومان
71,450,000 تومان
54,680,000 تومان
50,090,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,260,000 تومان
74,610,000 تومان
52,380,000 تومان
51,670,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,820,000 تومان
75,730,000 تومان
56,820,000 تومان
51,560,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,330,000 تومان
76,750,000 تومان
57,330,000 تومان
51,920,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,070,000 تومان
106,230,000 تومان
72,270,000 تومان
53,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,610,000 تومان
115,310,000 تومان
76,610,000 تومان
66,810,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,290,000 تومان
128,670,000 تومان
83,290,000 تومان
70,640,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,620,000 تومان 55,330,000 تومان 45,240,000 تومان 44,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,640,000 تومان 57,370,000 تومان 49,170,000 تومان 45,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,170,000 تومان 60,430,000 تومان 44,070,000 تومان 46,260,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,600,000 تومان 63,290,000 تومان 53,150,000 تومان 47,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,450,000 تومان 69,000,000 تومان 53,450,000 تومان 49,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,680,000 تومان 71,450,000 تومان 54,680,000 تومان 50,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,260,000 تومان 74,610,000 تومان 52,380,000 تومان 51,670,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,820,000 تومان 75,730,000 تومان 56,820,000 تومان 51,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,330,000 تومان 76,750,000 تومان 57,330,000 تومان 51,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,070,000 تومان 106,230,000 تومان 72,270,000 تومان 53,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,610,000 تومان 115,310,000 تومان 76,610,000 تومان 66,810,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,290,000 تومان 128,670,000 تومان 83,290,000 تومان 70,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزای توریستی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   نرخ کودک زیر 2 سال 10.000.000 تومان می باشد.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC