02145323 02191004043

تور پوکت کوالالامپور ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
45,990,000 تومان
54,990,000 تومان
49,990,000 تومان
44,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,990,000 تومان
54,990,000 تومان
49,990,000 تومان
45,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,990,000 تومان
60,990,000 تومان
52,990,000 تومان
46,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,990,000 تومان
66,490,000 تومان
55,990,000 تومان
48,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,590,000 تومان
67,990,000 تومان
56,490,000 تومان
49,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,190,000 تومان
69,490,000 تومان
56,990,000 تومان
49,790,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,190,000 تومان
71,490,000 تومان
57,990,000 تومان
50,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,490,000 تومان
74,990,000 تومان
59,490,000 تومان
50,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,590,000 تومان
74,990,000 تومان
59,490,000 تومان
50,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,590,000 تومان
78,990,000 تومان
61,590,000 تومان
51,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,890,000 تومان
81,290,000 تومان
62,990,000 تومان
51,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,790,000 تومان
82,990,000 تومان
-
52,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,990,000 تومان
84,990,000 تومان
64,990,000 تومان
53,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,590,000 تومان
91,990,000 تومان
68,590,000 تومان
56,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,990,000 تومان
98,990,000 تومان
68,990,000 تومان
54,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,590,000 تومان
97,990,000 تومان
71,590,000 تومان
58,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,990,000 تومان
106,990,000 تومان
75,990,000 تومان
57,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,990,000 تومان 54,990,000 تومان 49,990,000 تومان 44,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,990,000 تومان 54,990,000 تومان 49,990,000 تومان 45,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,990,000 تومان 60,990,000 تومان 52,990,000 تومان 46,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,990,000 تومان 66,490,000 تومان 55,990,000 تومان 48,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,590,000 تومان 67,990,000 تومان 56,490,000 تومان 49,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,190,000 تومان 69,490,000 تومان 56,990,000 تومان 49,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,190,000 تومان 71,490,000 تومان 57,990,000 تومان 50,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,490,000 تومان 74,990,000 تومان 59,490,000 تومان 50,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,590,000 تومان 74,990,000 تومان 59,490,000 تومان 50,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,590,000 تومان 78,990,000 تومان 61,590,000 تومان 51,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,890,000 تومان 81,290,000 تومان 62,990,000 تومان 51,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,790,000 تومان 82,990,000 تومان - 52,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,990,000 تومان 84,990,000 تومان 64,990,000 تومان 53,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,590,000 تومان 91,990,000 تومان 68,590,000 تومان 56,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,990,000 تومان 98,990,000 تومان 68,990,000 تومان 54,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,590,000 تومان 97,990,000 تومان 71,590,000 تومان 58,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,990,000 تومان 106,990,000 تومان 75,990,000 تومان 57,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 دو قطعه عکس ( 5*5) تمام رخ ، رنگی ، پشت زمینه سفید ، بدون عینک
3 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
4 اسکن کارت ملی
5 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
      
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC