02145323 02191004043

تور دبی نمایشگاه جیتکس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:55
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 20:55
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
23,430,000 تومان
28,300,000 تومان
23,430,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,660,000 تومان
28,580,000 تومان
23,660,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,050,000 تومان
29,310,000 تومان
24,050,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,100,000 تومان
29,420,000 تومان
23,820,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,800,000 تومان
30,820,000 تومان
24,800,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,940,000 تومان
30,540,000 تومان
24,940,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,110,000 تومان
31,500,000 تومان
25,110,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,500,000 تومان
32,220,000 تومان
25,500,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,070,000 تومان
32,670,000 تومان
25,950,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,300,000 تومان
38,220,000 تومان
28,300,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,300,000 تومان
38,220,000 تومان
28,300,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,580,000 تومان
38,380,000 تومان
28,580,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,480,000 تومان
40,180,000 تومان
29,480,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,150,000 تومان
41,580,000 تومان
30,150,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,820,000 تومان
56,750,000 تومان
37,820,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,500,000 تومان
60,220,000 تومان
39,500,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,500,000 تومان
60,780,000 تومان
39,500,000 تومان
17,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,430,000 تومان 28,300,000 تومان 23,430,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,660,000 تومان 28,580,000 تومان 23,660,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,050,000 تومان 29,310,000 تومان 24,050,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,100,000 تومان 29,420,000 تومان 23,820,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,800,000 تومان 30,820,000 تومان 24,800,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,940,000 تومان 30,540,000 تومان 24,940,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,110,000 تومان 31,500,000 تومان 25,110,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان 32,220,000 تومان 25,500,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,070,000 تومان 32,670,000 تومان 25,950,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,300,000 تومان 38,220,000 تومان 28,300,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,300,000 تومان 38,220,000 تومان 28,300,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,580,000 تومان 38,380,000 تومان 28,580,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,480,000 تومان 40,180,000 تومان 29,480,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,150,000 تومان 41,580,000 تومان 30,150,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,820,000 تومان 56,750,000 تومان 37,820,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,500,000 تومان 60,220,000 تومان 39,500,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,500,000 تومان 60,780,000 تومان 39,500,000 تومان 17,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 کارت واکسن معتبر با دو دوز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC