02145323 02191004043

تور آفری ارمنستان 4 روزه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,110,000 تومان
21,180,000 تومان
18,840,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,110,000 تومان
21,720,000 تومان
18,120,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,290,000 تومان
21,360,000 تومان
18,120,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,740,000 تومان
22,980,000 تومان
18,660,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,280,000 تومان
22,080,000 تومان
18,660,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,280,000 تومان
22,080,000 تومان
19,920,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,180,000 تومان
24,960,000 تومان
20,640,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,180,000 تومان
25,680,000 تومان
18,660,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,360,000 تومان
25,320,000 تومان
19,200,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,630,000 تومان
25,860,000 تومان
19,020,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
25,140,000 تومان
21,540,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,810,000 تومان
25,860,000 تومان
19,020,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,810,000 تومان
26,220,000 تومان
20,640,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,990,000 تومان
26,220,000 تومان
21,540,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,170,000 تومان
26,220,000 تومان
19,200,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,260,000 تومان
24,780,000 تومان
21,000,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,710,000 تومان
27,480,000 تومان
20,280,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,710,000 تومان
26,220,000 تومان
-
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,160,000 تومان
27,480,000 تومان
21,540,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,430,000 تومان
28,020,000 تومان
20,280,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,610,000 تومان
28,560,000 تومان
18,660,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,610,000 تومان
29,460,000 تومان
-
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,880,000 تومان
29,820,000 تومان
18,480,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,240,000 تومان
29,640,000 تومان
19,380,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,690,000 تومان
31,080,000 تومان
19,200,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,410,000 تومان
30,180,000 تومان
21,540,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,500,000 تومان
34,500,000 تومان
-
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,860,000 تومان
32,520,000 تومان
24,600,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,390,000 تومان
33,780,000 تومان
21,540,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,020,000 تومان
36,300,000 تومان
19,380,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,550,000 تومان
38,100,000 تومان
20,640,000 تومان
17,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,110,000 تومان 21,180,000 تومان 18,840,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,110,000 تومان 21,720,000 تومان 18,120,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,290,000 تومان 21,360,000 تومان 18,120,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,740,000 تومان 22,980,000 تومان 18,660,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,280,000 تومان 22,080,000 تومان 18,660,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,280,000 تومان 22,080,000 تومان 19,920,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,180,000 تومان 24,960,000 تومان 20,640,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,180,000 تومان 25,680,000 تومان 18,660,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,360,000 تومان 25,320,000 تومان 19,200,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,630,000 تومان 25,860,000 تومان 19,020,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 25,140,000 تومان 21,540,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,810,000 تومان 25,860,000 تومان 19,020,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,810,000 تومان 26,220,000 تومان 20,640,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان 26,220,000 تومان 21,540,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,170,000 تومان 26,220,000 تومان 19,200,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,260,000 تومان 24,780,000 تومان 21,000,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,710,000 تومان 27,480,000 تومان 20,280,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,710,000 تومان 26,220,000 تومان - 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,160,000 تومان 27,480,000 تومان 21,540,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,430,000 تومان 28,020,000 تومان 20,280,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,610,000 تومان 28,560,000 تومان 18,660,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,610,000 تومان 29,460,000 تومان - 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,880,000 تومان 29,820,000 تومان 18,480,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,240,000 تومان 29,640,000 تومان 19,380,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,690,000 تومان 31,080,000 تومان 19,200,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,410,000 تومان 30,180,000 تومان 21,540,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,500,000 تومان 34,500,000 تومان - 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,860,000 تومان 32,520,000 تومان 24,600,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,390,000 تومان 33,780,000 تومان 21,540,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,020,000 تومان 36,300,000 تومان 19,380,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,550,000 تومان 38,100,000 تومان 20,640,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت هنگام بازگشت به ایران همراه داشتن کارت واکسن یا تست منفیPCRالزامی می باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC