02145323 02191004043

تور ایروان ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,470,000 تومان
22,740,000 تومان
13,280,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,010,000 تومان
24,930,000 تومان
15,460,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,010,000 تومان
26,020,000 تومان
16,560,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,920,000 تومان
24,930,000 تومان
18,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,010,000 تومان
26,020,000 تومان
17,280,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,010,000 تومان
30,020,000 تومان
15,460,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,290,000 تومان
32,570,000 تومان
14,370,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,560,000 تومان
32,210,000 تومان
15,460,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,740,000 تومان
34,760,000 تومان
20,200,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,290,000 تومان
33,660,000 تومان
15,460,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,290,000 تومان
33,660,000 تومان
18,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,660,000 تومان
34,760,000 تومان
19,470,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,020,000 تومان
39,490,000 تومان
18,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,390,000 تومان
41,670,000 تومان
14,740,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,570,000 تومان
43,130,000 تومان
15,460,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,570,000 تومان
44,220,000 تومان
19,470,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,570,000 تومان
46,040,000 تومان
16,560,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,480,000 تومان
45,310,000 تومان
15,100,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,580,000 تومان
59,510,000 تومان
14,010,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,210,000 تومان
59,510,000 تومان
27,840,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,030,000 تومان
65,330,000 تومان
16,560,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,940,000 تومان
61,330,000 تومان
20,920,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,470,000 تومان 22,740,000 تومان 13,280,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,010,000 تومان 24,930,000 تومان 15,460,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,010,000 تومان 26,020,000 تومان 16,560,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,920,000 تومان 24,930,000 تومان 18,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,010,000 تومان 26,020,000 تومان 17,280,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,010,000 تومان 30,020,000 تومان 15,460,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,290,000 تومان 32,570,000 تومان 14,370,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,560,000 تومان 32,210,000 تومان 15,460,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,740,000 تومان 34,760,000 تومان 20,200,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,290,000 تومان 33,660,000 تومان 15,460,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,290,000 تومان 33,660,000 تومان 18,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,660,000 تومان 34,760,000 تومان 19,470,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,020,000 تومان 39,490,000 تومان 18,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,390,000 تومان 41,670,000 تومان 14,740,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,570,000 تومان 43,130,000 تومان 15,460,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,570,000 تومان 44,220,000 تومان 19,470,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,570,000 تومان 46,040,000 تومان 16,560,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,480,000 تومان 45,310,000 تومان 15,100,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,580,000 تومان 59,510,000 تومان 14,010,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,210,000 تومان 59,510,000 تومان 27,840,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,030,000 تومان 65,330,000 تومان 16,560,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,940,000 تومان 61,330,000 تومان 20,920,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

- پروازدر روزهای شنبه و چهارشنبه میباشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC