02145323 02191004043

تور ایروان ویژه پاییز 1402***

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,200,000 تومان
15,460,000 تومان
11,410,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
13,440,000 تومان
16,400,000 تومان
12,340,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
13,440,000 تومان
16,870,000 تومان
12,810,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
13,830,000 تومان
16,400,000 تومان
13,590,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
14,290,000 تومان
16,870,000 تومان
13,120,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
14,290,000 تومان
18,580,000 تومان
12,340,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
14,840,000 تومان
19,680,000 تومان
11,880,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
15,390,000 تومان
19,520,000 تومان
12,340,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
15,460,000 تومان
20,610,000 تومان
14,370,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
15,700,000 تومان
20,140,000 تومان
12,340,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
15,700,000 تومان
20,140,000 تومان
13,590,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
16,710,000 تومان
20,610,000 تومان
14,060,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
17,730,000 تومان
22,640,000 تومان
13,590,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
17,880,000 تومان
23,580,000 تومان
12,030,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
17,960,000 تومان
24,200,000 تومان
12,340,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
17,960,000 تومان
24,670,000 تومان
14,060,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
18,820,000 تومان
25,450,000 تومان
12,810,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
19,210,000 تومان
25,140,000 تومان
12,190,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
21,390,000 تومان
31,220,000 تومان
11,720,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
22,090,000 تومان
31,220,000 تومان
17,650,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
22,870,000 تومان
33,720,000 تومان
12,810,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
23,260,000 تومان
32,000,000 تومان
14,680,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 15,460,000 تومان 11,410,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,440,000 تومان 16,400,000 تومان 12,340,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,440,000 تومان 16,870,000 تومان 12,810,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,830,000 تومان 16,400,000 تومان 13,590,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 16,870,000 تومان 13,120,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 18,580,000 تومان 12,340,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,840,000 تومان 19,680,000 تومان 11,880,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,390,000 تومان 19,520,000 تومان 12,340,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,460,000 تومان 20,610,000 تومان 14,370,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,700,000 تومان 20,140,000 تومان 12,340,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,700,000 تومان 20,140,000 تومان 13,590,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,710,000 تومان 20,610,000 تومان 14,060,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,730,000 تومان 22,640,000 تومان 13,590,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,880,000 تومان 23,580,000 تومان 12,030,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,960,000 تومان 24,200,000 تومان 12,340,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,960,000 تومان 24,670,000 تومان 14,060,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,820,000 تومان 25,450,000 تومان 12,810,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,210,000 تومان 25,140,000 تومان 12,190,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,390,000 تومان 31,220,000 تومان 11,720,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,090,000 تومان 31,220,000 تومان 17,650,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,870,000 تومان 33,720,000 تومان 12,810,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,260,000 تومان 32,000,000 تومان 14,680,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

- پروازدر روزهای شنبه و چهارشنبه میباشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC