02145323 02191004043

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
39,690,000 تومان
45,930,000 تومان
-
35,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,430,000 تومان
47,240,000 تومان
40,740,000 تومان
35,640,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,090,000 تومان
48,270,000 تومان
41,720,000 تومان
36,050,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,690,000 تومان
51,570,000 تومان
-
37,320,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,390,000 تومان
50,450,000 تومان
45,150,000 تومان
36,730,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,590,000 تومان
53,300,000 تومان
43,890,000 تومان
37,020,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,260,000 تومان
54,240,000 تومان
-
37,240,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,130,000 تومان
57,620,000 تومان
-
36,660,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,790,000 تومان
61,270,000 تومان
45,350,000 تومان
38,910,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,800,000 تومان
64,360,000 تومان
-
38,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,990,000 تومان
66,430,000 تومان
-
39,750,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,980,000 تومان
68,310,000 تومان
46,780,000 تومان
39,870,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,300,000 تومان
69,560,000 تومان
-
39,820,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,890,000 تومان
76,470,000 تومان
48,080,000 تومان
38,510,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,790,000 تومان
78,200,000 تومان
-
38,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,990,000 تومان
78,670,000 تومان
-
38,050,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,480,000 تومان
84,480,000 تومان
51,930,000 تومان
39,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,970,000 تومان
92,850,000 تومان
53,230,000 تومان
44,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,980,000 تومان
121,400,000 تومان
58,680,000 تومان
42,930,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,690,000 تومان 45,930,000 تومان - 35,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,430,000 تومان 47,240,000 تومان 40,740,000 تومان 35,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,090,000 تومان 48,270,000 تومان 41,720,000 تومان 36,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,690,000 تومان 51,570,000 تومان - 37,320,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,390,000 تومان 50,450,000 تومان 45,150,000 تومان 36,730,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,590,000 تومان 53,300,000 تومان 43,890,000 تومان 37,020,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,260,000 تومان 54,240,000 تومان - 37,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,130,000 تومان 57,620,000 تومان - 36,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,790,000 تومان 61,270,000 تومان 45,350,000 تومان 38,910,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,800,000 تومان 64,360,000 تومان - 38,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,990,000 تومان 66,430,000 تومان - 39,750,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,980,000 تومان 68,310,000 تومان 46,780,000 تومان 39,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,300,000 تومان 69,560,000 تومان - 39,820,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,890,000 تومان 76,470,000 تومان 48,080,000 تومان 38,510,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,790,000 تومان 78,200,000 تومان - 38,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,990,000 تومان 78,670,000 تومان - 38,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,480,000 تومان 84,480,000 تومان 51,930,000 تومان 39,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,970,000 تومان 92,850,000 تومان 53,230,000 تومان 44,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,980,000 تومان 121,400,000 تومان 58,680,000 تومان 42,930,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت هتل
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
         
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC