02145323 02191004043

تور دبی ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:55
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 20:55
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,380,000 تومان
24,970,000 تومان
18,640,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,160,000 تومان
26,540,000 تومان
16,230,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,660,000 تومان
27,540,000 تومان
18,300,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,000,000 تومان
28,220,000 تومان
19,420,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,110,000 تومان
28,440,000 تومان
17,970,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,220,000 تومان
28,660,000 تومان
18,020,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,220,000 تومان
28,660,000 تومان
17,460,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,840,000 تومان
29,900,000 تومان
16,680,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,400,000 تومان
31,020,000 تومان
-
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,800,000 تومان
33,820,000 تومان
20,150,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,970,000 تومان
34,150,000 تومان
18,360,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,580,000 تومان
35,380,000 تومان
19,540,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,140,000 تومان
36,500,000 تومان
21,220,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,310,000 تومان
36,840,000 تومان
19,820,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,370,000 تومان
36,950,000 تومان
18,360,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,370,000 تومان
36,950,000 تومان
18,360,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,420,000 تومان
37,060,000 تومان
24,130,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,320,000 تومان
38,860,000 تومان
19,980,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,320,000 تومان
38,860,000 تومان
19,980,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,620,000 تومان
43,450,000 تومان
18,420,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,620,000 تومان
43,450,000 تومان
18,420,000 تومان
12,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,380,000 تومان 24,970,000 تومان 18,640,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,160,000 تومان 26,540,000 تومان 16,230,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,660,000 تومان 27,540,000 تومان 18,300,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان 28,220,000 تومان 19,420,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,110,000 تومان 28,440,000 تومان 17,970,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,220,000 تومان 28,660,000 تومان 18,020,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,220,000 تومان 28,660,000 تومان 17,460,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,840,000 تومان 29,900,000 تومان 16,680,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,400,000 تومان 31,020,000 تومان - 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,800,000 تومان 33,820,000 تومان 20,150,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,970,000 تومان 34,150,000 تومان 18,360,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,580,000 تومان 35,380,000 تومان 19,540,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,140,000 تومان 36,500,000 تومان 21,220,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,310,000 تومان 36,840,000 تومان 19,820,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,370,000 تومان 36,950,000 تومان 18,360,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,370,000 تومان 36,950,000 تومان 18,360,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,420,000 تومان 37,060,000 تومان 24,130,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,320,000 تومان 38,860,000 تومان 19,980,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,320,000 تومان 38,860,000 تومان 19,980,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,620,000 تومان 43,450,000 تومان 18,420,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,620,000 تومان 43,450,000 تومان 18,420,000 تومان 12,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC