02145323 02191004043

تور کوالالامپور ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
37,290,000 تومان
41,845,000 تومان
40,230,000 تومان
37,455,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,990,000 تومان
43,260,000 تومان
40,990,000 تومان
38,160,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,390,000 تومان
43,300,000 تومان
43,165,000 تومان
38,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,665,000 تومان
44,660,000 تومان
44,220,000 تومان
38,335,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,470,000 تومان
46,170,000 تومان
44,635,000 تومان
38,860,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,490,000 تومان
45,565,000 تومان
42,990,000 تومان
38,275,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,890,000 تومان
45,945,000 تومان
43,335,000 تومان
38,285,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,390,000 تومان
47,805,000 تومان
43,615,000 تومان
38,120,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,990,000 تومان
48,845,000 تومان
43,990,000 تومان
37,885,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,180,000 تومان
49,990,000 تومان
-
38,745,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,570,000 تومان
53,515,000 تومان
45,460,000 تومان
39,020,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,690,000 تومان
51,835,000 تومان
44,855,000 تومان
38,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,985,000 تومان
51,390,000 تومان
-
39,215,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,590,000 تومان
52,660,000 تومان
45,590,000 تومان
38,930,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,925,000 تومان
52,440,000 تومان
-
38,875,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,290,000 تومان
53,260,000 تومان
46,620,000 تومان
38,295,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,690,000 تومان
53,475,000 تومان
48,245,000 تومان
39,920,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,790,000 تومان
55,425,000 تومان
46,345,000 تومان
38,630,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,890,000 تومان
54,610,000 تومان
46,670,000 تومان
38,120,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,590,000 تومان
55,880,000 تومان
46,650,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,690,000 تومان
61,165,000 تومان
48,025,000 تومان
39,975,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,690,000 تومان
61,500,000 تومان
48,635,000 تومان
39,370,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,190,000 تومان
62,725,000 تومان
51,805,000 تومان
39,980,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,490,000 تومان
64,280,000 تومان
-
39,665,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,210,000 تومان
68,000,000 تومان
48,715,000 تومان
41,610,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,095,000 تومان
71,770,000 تومان
53,150,000 تومان
41,165,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,190,000 تومان
72,885,000 تومان
53,525,000 تومان
40,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,390,000 تومان
77,460,000 تومان
58,000,000 تومان
41,070,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,390,000 تومان
79,160,000 تومان
58,335,000 تومان
41,685,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,820,000 تومان
82,490,000 تومان
55,215,000 تومان
44,835,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,590,000 تومان
87,675,000 تومان
63,590,000 تومان
41,720,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,130,000 تومان
92,485,000 تومان
65,240,000 تومان
42,765,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,290,000 تومان 41,845,000 تومان 40,230,000 تومان 37,455,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان 43,260,000 تومان 40,990,000 تومان 38,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,390,000 تومان 43,300,000 تومان 43,165,000 تومان 38,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,665,000 تومان 44,660,000 تومان 44,220,000 تومان 38,335,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,470,000 تومان 46,170,000 تومان 44,635,000 تومان 38,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,490,000 تومان 45,565,000 تومان 42,990,000 تومان 38,275,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,890,000 تومان 45,945,000 تومان 43,335,000 تومان 38,285,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,390,000 تومان 47,805,000 تومان 43,615,000 تومان 38,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,990,000 تومان 48,845,000 تومان 43,990,000 تومان 37,885,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,180,000 تومان 49,990,000 تومان - 38,745,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,570,000 تومان 53,515,000 تومان 45,460,000 تومان 39,020,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,690,000 تومان 51,835,000 تومان 44,855,000 تومان 38,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,985,000 تومان 51,390,000 تومان - 39,215,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,590,000 تومان 52,660,000 تومان 45,590,000 تومان 38,930,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,925,000 تومان 52,440,000 تومان - 38,875,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,290,000 تومان 53,260,000 تومان 46,620,000 تومان 38,295,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,690,000 تومان 53,475,000 تومان 48,245,000 تومان 39,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,790,000 تومان 55,425,000 تومان 46,345,000 تومان 38,630,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,890,000 تومان 54,610,000 تومان 46,670,000 تومان 38,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,590,000 تومان 55,880,000 تومان 46,650,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,690,000 تومان 61,165,000 تومان 48,025,000 تومان 39,975,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,690,000 تومان 61,500,000 تومان 48,635,000 تومان 39,370,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,190,000 تومان 62,725,000 تومان 51,805,000 تومان 39,980,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,490,000 تومان 64,280,000 تومان - 39,665,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,210,000 تومان 68,000,000 تومان 48,715,000 تومان 41,610,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,095,000 تومان 71,770,000 تومان 53,150,000 تومان 41,165,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,190,000 تومان 72,885,000 تومان 53,525,000 تومان 40,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,390,000 تومان 77,460,000 تومان 58,000,000 تومان 41,070,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,390,000 تومان 79,160,000 تومان 58,335,000 تومان 41,685,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,820,000 تومان 82,490,000 تومان 55,215,000 تومان 44,835,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,590,000 تومان 87,675,000 تومان 63,590,000 تومان 41,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,130,000 تومان 92,485,000 تومان 65,240,000 تومان 42,765,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر محلی
5 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   

نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000تومان می باشد تمامی مسافران می بایست قبل از پرواز فرم پیش سفر در برنامه  را تکمیل نموده برای ورود به کشور مالزی به دو دوز واکسن ( آسترازنکا و یا سه دوز سینوفارم ) با تاییدیه جهانی و تست پی سی آر 72  ساعت قبل از پرواز الزامی است   مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. پرداخت 50 در صد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 02145323 تماس حاصل فرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC