02145323 02191004043

تور مالزی سنگاپور ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
45,490,000 تومان
59,790,000 تومان
-
34,880,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,690,000 تومان
60,780,000 تومان
47,100,000 تومان
35,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,900,000 تومان
62,610,000 تومان
47,690,000 تومان
37,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,690,000 تومان
64,140,000 تومان
49,160,000 تومان
36,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,890,000 تومان
65,430,000 تومان
49,620,000 تومان
37,190,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,760,000 تومان
67,760,000 تومان
-
39,270,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,990,000 تومان
68,830,000 تومان
50,520,000 تومان
38,350,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,490,000 تومان
70,420,000 تومان
52,010,000 تومان
36,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,190,000 تومان
68,620,000 تومان
51,980,000 تومان
38,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,390,000 تومان
72,670,000 تومان
53,320,000 تومان
39,860,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,590,000 تومان
73,650,000 تومان
53,990,000 تومان
39,690,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,900,000 تومان
71,930,000 تومان
52,430,000 تومان
38,860,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,390,000 تومان
74,340,000 تومان
-
38,460,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,830,000 تومان
73,480,000 تومان
54,350,000 تومان
40,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,930,000 تومان
73,740,000 تومان
53,980,000 تومان
39,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,790,000 تومان
77,530,000 تومان
56,310,000 تومان
40,090,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,670,000 تومان
79,810,000 تومان
56,470,000 تومان
38,370,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,690,000 تومان
86,620,000 تومان
59,950,000 تومان
41,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,690,000 تومان
86,620,000 تومان
59,010,000 تومان
40,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,490,000 تومان
96,000,000 تومان
63,340,000 تومان
40,770,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,790,000 تومان
95,470,000 تومان
-
42,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,390,000 تومان
99,880,000 تومان
63,160,000 تومان
42,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,690,000 تومان
110,070,000 تومان
71,690,000 تومان
43,560,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,590,000 تومان
111,330,000 تومان
66,300,000 تومان
42,170,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,680,000 تومان
111,060,000 تومان
71,020,000 تومان
44,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,490,000 تومان 59,790,000 تومان - 34,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,690,000 تومان 60,780,000 تومان 47,100,000 تومان 35,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,900,000 تومان 62,610,000 تومان 47,690,000 تومان 37,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,690,000 تومان 64,140,000 تومان 49,160,000 تومان 36,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,890,000 تومان 65,430,000 تومان 49,620,000 تومان 37,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,760,000 تومان 67,760,000 تومان - 39,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,990,000 تومان 68,830,000 تومان 50,520,000 تومان 38,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,490,000 تومان 70,420,000 تومان 52,010,000 تومان 36,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,190,000 تومان 68,620,000 تومان 51,980,000 تومان 38,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,390,000 تومان 72,670,000 تومان 53,320,000 تومان 39,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,590,000 تومان 73,650,000 تومان 53,990,000 تومان 39,690,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,900,000 تومان 71,930,000 تومان 52,430,000 تومان 38,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,390,000 تومان 74,340,000 تومان - 38,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,830,000 تومان 73,480,000 تومان 54,350,000 تومان 40,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,930,000 تومان 73,740,000 تومان 53,980,000 تومان 39,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,790,000 تومان 77,530,000 تومان 56,310,000 تومان 40,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,670,000 تومان 79,810,000 تومان 56,470,000 تومان 38,370,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,690,000 تومان 86,620,000 تومان 59,950,000 تومان 41,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,690,000 تومان 86,620,000 تومان 59,010,000 تومان 40,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,490,000 تومان 96,000,000 تومان 63,340,000 تومان 40,770,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,790,000 تومان 95,470,000 تومان - 42,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,390,000 تومان 99,880,000 تومان 63,160,000 تومان 42,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,690,000 تومان 110,070,000 تومان 71,690,000 تومان 43,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,590,000 تومان 111,330,000 تومان 66,300,000 تومان 42,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,680,000 تومان 111,060,000 تومان 71,020,000 تومان 44,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
    
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC