02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,210,000 تومان
13,600,000 تومان
11,210,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,070,000 تومان
26,600,000 تومان
14,280,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,900,000 تومان
31,040,000 تومان
-
-
+18
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,120,000 تومان
27,620,000 تومان
14,630,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,810,000 تومان
32,750,000 تومان
15,650,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,490,000 تومان
31,040,000 تومان
15,650,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,490,000 تومان
31,040,000 تومان
15,990,000 تومان
9,890,000 تومان
Lara
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,490,000 تومان
33,780,000 تومان
15,990,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,830,000 تومان
37,200,000 تومان
15,650,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,520,000 تومان
34,120,000 تومان
15,990,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,520,000 تومان
35,830,000 تومان
15,990,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,200,000 تومان
32,070,000 تومان
16,340,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,690,000 تومان
32,960,000 تومان
16,740,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,620,000 تومان
46,770,000 تومان
-
-
+18
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,410,000 تومان
41,540,000 تومان
19,600,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,700,000 تومان
41,990,000 تومان
19,760,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,550,000 تومان
46,090,000 تومان
21,010,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,460,000 تومان
47,460,000 تومان
21,470,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,800,000 تومان
56,010,000 تومان
21,810,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,830,000 تومان
49,510,000 تومان
22,150,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,590,000 تومان
63,190,000 تومان
24,200,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,210,000 تومان 13,600,000 تومان 11,210,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,070,000 تومان 26,600,000 تومان 14,280,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,900,000 تومان 31,040,000 تومان - -
توضیحات : +18
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,120,000 تومان 27,620,000 تومان 14,630,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,810,000 تومان 32,750,000 تومان 15,650,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان 31,040,000 تومان 15,650,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان 31,040,000 تومان 15,990,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : Lara
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان 33,780,000 تومان 15,990,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,830,000 تومان 37,200,000 تومان 15,650,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,520,000 تومان 34,120,000 تومان 15,990,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,520,000 تومان 35,830,000 تومان 15,990,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,200,000 تومان 32,070,000 تومان 16,340,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,690,000 تومان 32,960,000 تومان 16,740,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,620,000 تومان 46,770,000 تومان - -
توضیحات : +18
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,410,000 تومان 41,540,000 تومان 19,600,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,700,000 تومان 41,990,000 تومان 19,760,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,550,000 تومان 46,090,000 تومان 21,010,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,460,000 تومان 47,460,000 تومان 21,470,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,800,000 تومان 56,010,000 تومان 21,810,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,830,000 تومان 49,510,000 تومان 22,150,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,590,000 تومان 63,190,000 تومان 24,200,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 اسکن پاسپورت
3 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- تست PCR پرواز رفت رایگان میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC