02145323 02191004043

تور 8 شب پوکت ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
43,400,000 تومان
49,900,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,400,000 تومان
49,900,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,900,000 تومان
56,800,000 تومان
46,900,000 تومان
40,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,900,000 تومان
56,800,000 تومان
47,700,000 تومان
40,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,300,000 تومان
57,700,000 تومان
-
41,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,600,000 تومان
60,300,000 تومان
49,900,000 تومان
41,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,600,000 تومان
60,300,000 تومان
-
41,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,000,000 تومان
61,100,000 تومان
49,900,000 تومان
41,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,900,000 تومان
62,900,000 تومان
49,900,000 تومان
42,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,900,000 تومان
62,900,000 تومان
52,500,000 تومان
42,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,800,000 تومان
64,600,000 تومان
-
42,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,400,000 تومان
69,800,000 تومان
53,400,000 تومان
43,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,800,000 تومان
70,600,000 تومان
53,800,000 تومان
43,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,200,000 تومان
71,500,000 تومان
54,200,000 تومان
43,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,700,000 تومان
72,400,000 تومان
-
44,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,500,000 تومان
74,100,000 تومان
55,500,000 تومان
44,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,400,000 تومان
76,300,000 تومان
56,400,000 تومان
44,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,000,000 تومان
81,000,000 تومان
59,000,000 تومان
45,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,400,000 تومان
81,900,000 تومان
-
45,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,400,000 تومان
81,900,000 تومان
61,600,000 تومان
45,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,800,000 تومان
82,700,000 تومان
59,800,000 تومان
46,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,000,000 تومان
87,100,000 تومان
62,000,000 تومان
47,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,700,000 تومان
90,500,000 تومان
63,700,000 تومان
47,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,900,000 تومان
94,800,000 تومان
65,900,000 تومان
48,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,900,000 تومان
94,800,000 تومان
65,900,000 تومان
48,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,200,000 تومان
97,400,000 تومان
67,200,000 تومان
49,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,300,000 تومان
101,700,000 تومان
69,300,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,800,000 تومان
114,700,000 تومان
75,800,000 تومان
52,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,100,000 تومان
117,300,000 تومان
-
53,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,400,000 تومان
125,900,000 تومان
81,400,000 تومان
54,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,600,000 تومان
136,300,000 تومان
86,600,000 تومان
56,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,400,000 تومان 49,900,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,400,000 تومان 49,900,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,900,000 تومان 56,800,000 تومان 46,900,000 تومان 40,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,900,000 تومان 56,800,000 تومان 47,700,000 تومان 40,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,300,000 تومان 57,700,000 تومان - 41,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,600,000 تومان 60,300,000 تومان 49,900,000 تومان 41,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,600,000 تومان 60,300,000 تومان - 41,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,000,000 تومان 61,100,000 تومان 49,900,000 تومان 41,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,900,000 تومان 62,900,000 تومان 49,900,000 تومان 42,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,900,000 تومان 62,900,000 تومان 52,500,000 تومان 42,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,800,000 تومان 64,600,000 تومان - 42,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,400,000 تومان 69,800,000 تومان 53,400,000 تومان 43,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,800,000 تومان 70,600,000 تومان 53,800,000 تومان 43,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,200,000 تومان 71,500,000 تومان 54,200,000 تومان 43,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,700,000 تومان 72,400,000 تومان - 44,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,500,000 تومان 74,100,000 تومان 55,500,000 تومان 44,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,400,000 تومان 76,300,000 تومان 56,400,000 تومان 44,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,000,000 تومان 81,000,000 تومان 59,000,000 تومان 45,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,400,000 تومان 81,900,000 تومان - 45,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,400,000 تومان 81,900,000 تومان 61,600,000 تومان 45,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,800,000 تومان 82,700,000 تومان 59,800,000 تومان 46,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,000,000 تومان 87,100,000 تومان 62,000,000 تومان 47,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,700,000 تومان 90,500,000 تومان 63,700,000 تومان 47,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,900,000 تومان 94,800,000 تومان 65,900,000 تومان 48,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,900,000 تومان 94,800,000 تومان 65,900,000 تومان 48,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,200,000 تومان 97,400,000 تومان 67,200,000 تومان 49,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,300,000 تومان 101,700,000 تومان 69,300,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,800,000 تومان 114,700,000 تومان 75,800,000 تومان 52,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,100,000 تومان 117,300,000 تومان - 53,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,400,000 تومان 125,900,000 تومان 81,400,000 تومان 54,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,600,000 تومان 136,300,000 تومان 86,600,000 تومان 56,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال 
نرخ نوزاد 10990000 میباشد

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

 در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC