02145323 02191004043

تور فی فی پوکت ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
43,100,000 تومان
50,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,200,000 تومان
54,700,000 تومان
-
39,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,200,000 تومان
56,700,000 تومان
-
39,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,300,000 تومان
56,900,000 تومان
46,300,000 تومان
39,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,100,000 تومان
60,600,000 تومان
-
40,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,600,000 تومان
61,400,000 تومان
48,900,000 تومان
40,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,700,000 تومان
65,700,000 تومان
52,400,000 تومان
41,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,800,000 تومان
66,000,000 تومان
50,800,000 تومان
41,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,800,000 تومان
67,900,000 تومان
51,800,000 تومان
41,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,900,000 تومان
76,100,000 تومان
55,900,000 تومان
42,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,600,000 تومان
79,600,000 تومان
57,600,000 تومان
43,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,800,000 تومان
79,800,000 تومان
57,800,000 تومان
43,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,200,000 تومان
88,600,000 تومان
62,200,000 تومان
45,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,900,000 تومان
110,000,000 تومان
72,900,000 تومان
48,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,200,000 تومان
110,700,000 تومان
73,200,000 تومان
48,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,500,000 تومان
115,200,000 تومان
-
49,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,400,000 تومان
121,000,000 تومان
78,400,000 تومان
50,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,400,000 تومان
123,000,000 تومان
79,400,000 تومان
51,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,100,000 تومان 50,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,200,000 تومان 54,700,000 تومان - 39,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,200,000 تومان 56,700,000 تومان - 39,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,300,000 تومان 56,900,000 تومان 46,300,000 تومان 39,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,100,000 تومان 60,600,000 تومان - 40,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,600,000 تومان 61,400,000 تومان 48,900,000 تومان 40,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,700,000 تومان 65,700,000 تومان 52,400,000 تومان 41,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,800,000 تومان 66,000,000 تومان 50,800,000 تومان 41,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,800,000 تومان 67,900,000 تومان 51,800,000 تومان 41,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,900,000 تومان 76,100,000 تومان 55,900,000 تومان 42,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,600,000 تومان 79,600,000 تومان 57,600,000 تومان 43,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,800,000 تومان 79,800,000 تومان 57,800,000 تومان 43,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,200,000 تومان 88,600,000 تومان 62,200,000 تومان 45,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,900,000 تومان 110,000,000 تومان 72,900,000 تومان 48,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,200,000 تومان 110,700,000 تومان 73,200,000 تومان 48,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,500,000 تومان 115,200,000 تومان - 49,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,400,000 تومان 121,000,000 تومان 78,400,000 تومان 50,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,400,000 تومان 123,000,000 تومان 79,400,000 تومان 51,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزای توریستی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC