02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه شهریور و مهر 1402 (اسپارتا و دنیزلی)***** دنیزلی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,580,000 تومان
19,900,000 تومان
15,860,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,250,000 تومان
22,920,000 تومان
16,680,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,920,000 تومان
24,600,000 تومان
17,210,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,600,000 تومان
34,340,000 تومان
19,900,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,600,000 تومان
34,340,000 تومان
19,900,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,640,000 تومان
32,500,000 تومان
-
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,640,000 تومان
33,000,000 تومان
18,220,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,990,000 تومان
34,010,000 تومان
18,890,000 تومان
14,500,000 تومان
lara
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,840,000 تومان
36,530,000 تومان
19,400,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,690,000 تومان
45,770,000 تومان
20,230,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,030,000 تومان
45,100,000 تومان
20,230,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,200,000 تومان
47,170,000 تومان
20,290,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,360,000 تومان
47,450,000 تومان
20,570,000 تومان
14,500,000 تومان
beach
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,590,000 تومان
45,990,000 تومان
20,460,000 تومان
14,500,000 تومان
Kemer
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,810,000 تومان
47,390,000 تومان
23,650,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,210,000 تومان
52,040,000 تومان
20,960,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,220,000 تومان
50,640,000 تومان
21,080,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,060,000 تومان
47,450,000 تومان
-
14,500,000 تومان
+16
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,730,000 تومان
54,170,000 تومان
22,250,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,080,000 تومان
57,860,000 تومان
22,250,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,300,000 تومان
58,420,000 تومان
26,390,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,200,000 تومان
61,560,000 تومان
22,980,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,760,000 تومان
59,880,000 تومان
23,260,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,770,000 تومان
61,560,000 تومان
23,590,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,120,000 تومان
59,540,000 تومان
24,260,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,800,000 تومان
78,020,000 تومان
24,940,000 تومان
14,500,000 تومان
Belek
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,830,000 تومان
68,280,000 تومان
25,940,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,840,000 تومان
84,410,000 تومان
26,620,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,300,000 تومان
73,360,000 تومان
27,340,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,560,000 تومان
82,730,000 تومان
28,630,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,260,000 تومان
85,420,000 تومان
29,980,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,490,000 تومان
89,690,000 تومان
39,140,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,340,000 تومان
100,540,000 تومان
33,340,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,580,000 تومان 19,900,000 تومان 15,860,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,250,000 تومان 22,920,000 تومان 16,680,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,920,000 تومان 24,600,000 تومان 17,210,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان 34,340,000 تومان 19,900,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان 34,340,000 تومان 19,900,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,640,000 تومان 32,500,000 تومان - 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,640,000 تومان 33,000,000 تومان 18,220,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان 34,010,000 تومان 18,890,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,840,000 تومان 36,530,000 تومان 19,400,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,690,000 تومان 45,770,000 تومان 20,230,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,030,000 تومان 45,100,000 تومان 20,230,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,200,000 تومان 47,170,000 تومان 20,290,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,360,000 تومان 47,450,000 تومان 20,570,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : beach
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,590,000 تومان 45,990,000 تومان 20,460,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : Kemer
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,810,000 تومان 47,390,000 تومان 23,650,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,210,000 تومان 52,040,000 تومان 20,960,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,220,000 تومان 50,640,000 تومان 21,080,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,060,000 تومان 47,450,000 تومان - 14,500,000 تومان
توضیحات : +16
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,730,000 تومان 54,170,000 تومان 22,250,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,080,000 تومان 57,860,000 تومان 22,250,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,300,000 تومان 58,420,000 تومان 26,390,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,200,000 تومان 61,560,000 تومان 22,980,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,760,000 تومان 59,880,000 تومان 23,260,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,770,000 تومان 61,560,000 تومان 23,590,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,120,000 تومان 59,540,000 تومان 24,260,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,800,000 تومان 78,020,000 تومان 24,940,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : Belek
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,830,000 تومان 68,280,000 تومان 25,940,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,840,000 تومان 84,410,000 تومان 26,620,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,300,000 تومان 73,360,000 تومان 27,340,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,560,000 تومان 82,730,000 تومان 28,630,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,260,000 تومان 85,420,000 تومان 29,980,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,490,000 تومان 89,690,000 تومان 39,140,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,340,000 تومان 100,540,000 تومان 33,340,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 6 شب و 7 روز اقامت هتل
4 لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
2 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC