02145323 02191004043

تور ایروان ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,990,000 تومان
23,190,000 تومان
14,590,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,490,000 تومان
26,090,000 تومان
15,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,900,000 تومان
26,790,000 تومان
15,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,790,000 تومان
28,290,000 تومان
15,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,990,000 تومان
31,790,000 تومان
15,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,790,000 تومان
33,790,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,390,000 تومان
33,090,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,290,000 تومان
37,900,000 تومان
17,590,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,390,000 تومان
35,990,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,300,000 تومان
33,990,000 تومان
17,590,000 تومان
12,490,000 تومان
ECO ROOM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,690,000 تومان
36,690,000 تومان
15,590,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,490,000 تومان
43,090,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,690,000 تومان
43,090,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,890,000 تومان
41,290,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,790,000 تومان
45,200,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,290,000 تومان
46,690,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,090,000 تومان
46,990,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,490,000 تومان
45,200,000 تومان
17,390,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,590,000 تومان
55,490,000 تومان
21,290,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,990,000 تومان
60,890,000 تومان
21,290,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,690,000 تومان
62,990,000 تومان
21,290,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,990,000 تومان
71,990,000 تومان
21,290,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان 23,190,000 تومان 14,590,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 26,090,000 تومان 15,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان 26,790,000 تومان 15,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,790,000 تومان 28,290,000 تومان 15,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان 31,790,000 تومان 15,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,790,000 تومان 33,790,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,390,000 تومان 33,090,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,290,000 تومان 37,900,000 تومان 17,590,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,390,000 تومان 35,990,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,300,000 تومان 33,990,000 تومان 17,590,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ECO ROOM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,690,000 تومان 36,690,000 تومان 15,590,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,490,000 تومان 43,090,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,690,000 تومان 43,090,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,890,000 تومان 41,290,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,790,000 تومان 45,200,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,290,000 تومان 46,690,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,090,000 تومان 46,990,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,490,000 تومان 45,200,000 تومان 17,390,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,590,000 تومان 55,490,000 تومان 21,290,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 60,890,000 تومان 21,290,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,690,000 تومان 62,990,000 تومان 21,290,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,990,000 تومان 71,990,000 تومان 21,290,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC