02145323 02191004043

تور ایروان ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,990,000 تومان
22,190,000 تومان
13,590,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,490,000 تومان
25,090,000 تومان
14,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,900,000 تومان
25,790,000 تومان
14,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,790,000 تومان
27,290,000 تومان
14,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,990,000 تومان
30,790,000 تومان
14,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,790,000 تومان
32,790,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,390,000 تومان
32,090,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,290,000 تومان
36,900,000 تومان
16,590,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,390,000 تومان
34,990,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,300,000 تومان
32,990,000 تومان
16,590,000 تومان
11,490,000 تومان
ECO ROOM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,690,000 تومان
35,690,000 تومان
14,590,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,490,000 تومان
42,090,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,690,000 تومان
42,090,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,890,000 تومان
40,290,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,790,000 تومان
44,200,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,290,000 تومان
45,690,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,090,000 تومان
45,990,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,490,000 تومان
44,200,000 تومان
16,390,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,590,000 تومان
54,490,000 تومان
20,290,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,990,000 تومان
59,890,000 تومان
20,290,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,690,000 تومان
61,990,000 تومان
20,290,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,990,000 تومان
70,990,000 تومان
20,290,000 تومان
11,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان 22,190,000 تومان 13,590,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان 25,090,000 تومان 14,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان 25,790,000 تومان 14,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,790,000 تومان 27,290,000 تومان 14,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان 30,790,000 تومان 14,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,790,000 تومان 32,790,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,390,000 تومان 32,090,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,290,000 تومان 36,900,000 تومان 16,590,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,390,000 تومان 34,990,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,300,000 تومان 32,990,000 تومان 16,590,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ECO ROOM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,690,000 تومان 35,690,000 تومان 14,590,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,490,000 تومان 42,090,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,690,000 تومان 42,090,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,890,000 تومان 40,290,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,790,000 تومان 44,200,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,290,000 تومان 45,690,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,090,000 تومان 45,990,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,490,000 تومان 44,200,000 تومان 16,390,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,590,000 تومان 54,490,000 تومان 20,290,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,990,000 تومان 59,890,000 تومان 20,290,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,690,000 تومان 61,990,000 تومان 20,290,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,990,000 تومان 70,990,000 تومان 20,290,000 تومان 11,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC