02145323 02191004043

تور ایروان ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,490,000 تومان
15,490,000 تومان
10,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,790,000 تومان
17,590,000 تومان
11,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,490,000 تومان
17,890,000 تومان
11,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,090,000 تومان
18,690,000 تومان
11,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,190,000 تومان
20,790,000 تومان
11,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,290,000 تومان
21,990,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,490,000 تومان
21,490,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,990,000 تومان
24,190,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,190,000 تومان
23,190,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,490,000 تومان
21,890,000 تومان
12,500,000 تومان
9,990,000 تومان
ECO ROOM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,890,000 تومان
23,590,000 تومان
11,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,190,000 تومان
26,290,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,490,000 تومان
27,290,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,490,000 تومان
27,190,000 تومان
12,490,000 تومان
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,700,000 تومان
26,290,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,090,000 تومان
28,290,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,290,000 تومان
28,490,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,490,000 تومان
29,490,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,790,000 تومان
28,490,000 تومان
12,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,690,000 تومان
34,490,000 تومان
14,900,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,690,000 تومان
37,590,000 تومان
14,900,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,190,000 تومان
38,790,000 تومان
14,900,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,490,000 تومان
43,890,000 تومان
14,900,000 تومان
9,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 15,490,000 تومان 10,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,790,000 تومان 17,590,000 تومان 11,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان 17,890,000 تومان 11,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,090,000 تومان 18,690,000 تومان 11,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,190,000 تومان 20,790,000 تومان 11,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,290,000 تومان 21,990,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان 21,490,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان 24,190,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,190,000 تومان 23,190,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان 21,890,000 تومان 12,500,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ECO ROOM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,890,000 تومان 23,590,000 تومان 11,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,190,000 تومان 26,290,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان 27,290,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان 27,190,000 تومان 12,490,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,700,000 تومان 26,290,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,090,000 تومان 28,290,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,290,000 تومان 28,490,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان 29,490,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,790,000 تومان 28,490,000 تومان 12,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,690,000 تومان 34,490,000 تومان 14,900,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,690,000 تومان 37,590,000 تومان 14,900,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,190,000 تومان 38,790,000 تومان 14,900,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,490,000 تومان 43,890,000 تومان 14,900,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC