02145323 02191004043

تور مسقط (از تهران) 4 شب ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,320,000 تومان
19,800,000 تومان
15,740,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,320,000 تومان
19,800,000 تومان
15,740,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,320,000 تومان
20,960,000 تومان
16,320,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,320,000 تومان
19,220,000 تومان
17,480,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,320,000 تومان
19,800,000 تومان
-
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,900,000 تومان
21,540,000 تومان
-
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,480,000 تومان
22,700,000 تومان
16,900,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,060,000 تومان
22,120,000 تومان
-
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,060,000 تومان
22,120,000 تومان
16,900,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,640,000 تومان
24,440,000 تومان
18,640,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,640,000 تومان
23,280,000 تومان
-
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,220,000 تومان
25,600,000 تومان
-
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,220,000 تومان
25,600,000 تومان
19,800,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,220,000 تومان
24,440,000 تومان
-
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,220,000 تومان
25,600,000 تومان
18,060,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,540,000 تومان
29,080,000 تومان
18,060,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,120,000 تومان
32,560,000 تومان
20,960,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,280,000 تومان
32,560,000 تومان
22,120,000 تومان
11,100,000 تومان
community
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,760,000 تومان
39,520,000 تومان
23,280,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,500,000 تومان
42,420,000 تومان
23,860,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,820,000 تومان
50,540,000 تومان
19,800,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,560,000 تومان
54,020,000 تومان
22,700,000 تومان
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,300,000 تومان
57,500,000 تومان
23,280,000 تومان
11,100,000 تومان
Bandar Jissah
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,320,000 تومان 19,800,000 تومان 15,740,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,320,000 تومان 19,800,000 تومان 15,740,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,320,000 تومان 20,960,000 تومان 16,320,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,320,000 تومان 19,220,000 تومان 17,480,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,320,000 تومان 19,800,000 تومان - 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان 21,540,000 تومان - 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,480,000 تومان 22,700,000 تومان 16,900,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,060,000 تومان 22,120,000 تومان - 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,060,000 تومان 22,120,000 تومان 16,900,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,640,000 تومان 24,440,000 تومان 18,640,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,640,000 تومان 23,280,000 تومان - 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,220,000 تومان 25,600,000 تومان - 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,220,000 تومان 25,600,000 تومان 19,800,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,220,000 تومان 24,440,000 تومان - 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,220,000 تومان 25,600,000 تومان 18,060,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,540,000 تومان 29,080,000 تومان 18,060,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,120,000 تومان 32,560,000 تومان 20,960,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,280,000 تومان 32,560,000 تومان 22,120,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : community
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,760,000 تومان 39,520,000 تومان 23,280,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان 42,420,000 تومان 23,860,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,820,000 تومان 50,540,000 تومان 19,800,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,560,000 تومان 54,020,000 تومان 22,700,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,300,000 تومان 57,500,000 تومان 23,280,000 تومان 11,100,000 تومان
توضیحات : Bandar Jissah
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 3 شب و 4 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اتباع ایرانی برای مدت 14 روز اقامت در عمان نیاز به ویزا ندارند.

پرواز رفت از شیراز نیز موجود میباشد .


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC