02145323 02191004043

تور مسقط (از تهران) 3 شب ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 17:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,720,000 تومان
17,330,000 تومان
14,280,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,720,000 تومان
17,330,000 تومان
14,280,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,720,000 تومان
18,200,000 تومان
14,720,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,720,000 تومان
16,890,000 تومان
15,590,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,720,000 تومان
17,330,000 تومان
-
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,150,000 تومان
18,630,000 تومان
-
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,590,000 تومان
19,500,000 تومان
15,150,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,020,000 تومان
19,070,000 تومان
-
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,020,000 تومان
19,070,000 تومان
15,150,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,460,000 تومان
20,810,000 تومان
16,460,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,460,000 تومان
19,940,000 تومان
-
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
21,680,000 تومان
-
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
21,680,000 تومان
17,330,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
20,810,000 تومان
-
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
21,680,000 تومان
16,020,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,630,000 تومان
24,290,000 تومان
16,020,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,070,000 تومان
26,900,000 تومان
18,200,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,940,000 تومان
26,900,000 تومان
19,070,000 تومان
10,800,000 تومان
community
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,550,000 تومان
32,120,000 تومان
19,940,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,850,000 تومان
34,290,000 تومان
20,370,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,590,000 تومان
40,380,000 تومان
17,330,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,030,000 تومان
41,250,000 تومان
19,500,000 تومان
10,800,000 تومان
Bandar Jissah
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,900,000 تومان
42,990,000 تومان
19,500,000 تومان
10,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,720,000 تومان 17,330,000 تومان 14,280,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,720,000 تومان 17,330,000 تومان 14,280,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,720,000 تومان 18,200,000 تومان 14,720,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,720,000 تومان 16,890,000 تومان 15,590,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,720,000 تومان 17,330,000 تومان - 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,150,000 تومان 18,630,000 تومان - 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان 19,500,000 تومان 15,150,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,020,000 تومان 19,070,000 تومان - 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,020,000 تومان 19,070,000 تومان 15,150,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,460,000 تومان 20,810,000 تومان 16,460,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,460,000 تومان 19,940,000 تومان - 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 21,680,000 تومان - 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 21,680,000 تومان 17,330,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 20,810,000 تومان - 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 21,680,000 تومان 16,020,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,630,000 تومان 24,290,000 تومان 16,020,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,070,000 تومان 26,900,000 تومان 18,200,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,940,000 تومان 26,900,000 تومان 19,070,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : community
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,550,000 تومان 32,120,000 تومان 19,940,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,850,000 تومان 34,290,000 تومان 20,370,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,590,000 تومان 40,380,000 تومان 17,330,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,030,000 تومان 41,250,000 تومان 19,500,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : Bandar Jissah
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,900,000 تومان 42,990,000 تومان 19,500,000 تومان 10,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 3 شب و 4 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اتباع ایرانی برای مدت 14 روز اقامت در عمان نیاز به ویزا ندارند.

پرواز رفت از شیراز نیز موجود میباشد .


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC