02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • کرندون کرندون
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • کرندون کرندون
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 16:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,980,000 تومان
17,300,000 تومان
16,790,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,450,000 تومان
21,405,000 تومان
18,060,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,530,000 تومان
29,965,000 تومان
21,100,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,165,000 تومان
30,915,000 تومان
21,415,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,900,000 تومان
43,140,000 تومان
23,285,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,600,000 تومان
41,050,000 تومان
23,635,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,190,000 تومان
51,730,000 تومان
25,430,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,630,000 تومان
59,105,000 تومان
29,145,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,140,000 تومان
64,315,000 تومان
29,900,000 تومان
16,990,000 تومان
Kemer
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,880,000 تومان
73,095,000 تومان
30,775,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,465,000 تومان
74,250,000 تومان
31,065,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,015,000 تومان
79,365,000 تومان
32,345,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,845,000 تومان
87,030,000 تومان
34,250,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,240,000 تومان
78,840,000 تومان
53,240,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,615,000 تومان
86,775,000 تومان
36,140,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,725,000 تومان
86,765,000 تومان
36,695,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,070,000 تومان
81,315,000 تومان
36,870,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,070,000 تومان
97,480,000 تومان
32,825,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,295,000 تومان
96,522,000 تومان
39,480,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,040,000 تومان
106,675,000 تومان
40,350,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,430,000 تومان
89,815,000 تومان
41,050,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,520,000 تومان
93,125,000 تومان
-
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,520,000 تومان
93,125,000 تومان
-
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,335,000 تومان
100,940,000 تومان
43,000,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,970,000 تومان
107,280,000 تومان
43,315,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,235,000 تومان
106,185,000 تومان
-
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,725,000 تومان
123,255,000 تومان
52,195,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,325,000 تومان
128,655,000 تومان
53,995,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,580,000 تومان
153,035,000 تومان
62,125,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,980,000 تومان 17,300,000 تومان 16,790,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,450,000 تومان 21,405,000 تومان 18,060,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,530,000 تومان 29,965,000 تومان 21,100,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,165,000 تومان 30,915,000 تومان 21,415,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 43,140,000 تومان 23,285,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,600,000 تومان 41,050,000 تومان 23,635,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,190,000 تومان 51,730,000 تومان 25,430,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,630,000 تومان 59,105,000 تومان 29,145,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,140,000 تومان 64,315,000 تومان 29,900,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : Kemer
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,880,000 تومان 73,095,000 تومان 30,775,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,465,000 تومان 74,250,000 تومان 31,065,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,015,000 تومان 79,365,000 تومان 32,345,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,845,000 تومان 87,030,000 تومان 34,250,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,240,000 تومان 78,840,000 تومان 53,240,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,615,000 تومان 86,775,000 تومان 36,140,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,725,000 تومان 86,765,000 تومان 36,695,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,070,000 تومان 81,315,000 تومان 36,870,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,070,000 تومان 97,480,000 تومان 32,825,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,295,000 تومان 96,522,000 تومان 39,480,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,040,000 تومان 106,675,000 تومان 40,350,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,430,000 تومان 89,815,000 تومان 41,050,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,520,000 تومان 93,125,000 تومان - 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,520,000 تومان 93,125,000 تومان - 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,335,000 تومان 100,940,000 تومان 43,000,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,970,000 تومان 107,280,000 تومان 43,315,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,235,000 تومان 106,185,000 تومان - 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,725,000 تومان 123,255,000 تومان 52,195,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,325,000 تومان 128,655,000 تومان 53,995,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,580,000 تومان 153,035,000 تومان 62,125,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت هتل
4 لیدر فارسی زبان
5 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC