02145323 02191004043

تور کوالالامپور ویژه مهر و آبان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:40
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 14:40
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
37,650,000 تومان
41,850,000 تومان
39,300,000 تومان
37,450,000 تومان
Masjid Jamek
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,800,000 تومان
42,200,000 تومان
-
37,450,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,950,000 تومان
42,500,000 تومان
41,250,000 تومان
37,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,100,000 تومان
42,850,000 تومان
42,250,000 تومان
37,550,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,600,000 تومان
43,850,000 تومان
42,250,000 تومان
37,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,600,000 تومان
45,800,000 تومان
-
37,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,500,000 تومان
47,150,000 تومان
43,150,000 تومان
38,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,150,000 تومان
48,450,000 تومان
44,100,000 تومان
39,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,150,000 تومان
48,450,000 تومان
-
39,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,450,000 تومان
49,100,000 تومان
43,150,000 تومان
39,050,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,450,000 تومان
51,050,000 تومان
44,100,000 تومان
39,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,200,000 تومان
52,175,000 تومان
44,850,000 تومان
40,050,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,700,000 تومان
53,700,000 تومان
43,050,000 تومان
39,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,850,000 تومان
53,475,000 تومان
46,850,000 تومان
40,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,250,000 تومان
58,500,000 تومان
46,300,000 تومان
40,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,000,000 تومان
62,150,000 تومان
46,400,000 تومان
40,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,350,000 تومان
63,750,000 تومان
39,300,000 تومان
41,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,450,000 تومان
74,700,000 تومان
58,750,000 تومان
42,750,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,400,000 تومان
75,650,000 تومان
50,550,000 تومان
44,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,650,000 تومان 41,850,000 تومان 39,300,000 تومان 37,450,000 تومان
توضیحات : Masjid Jamek
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان 42,200,000 تومان - 37,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,950,000 تومان 42,500,000 تومان 41,250,000 تومان 37,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,100,000 تومان 42,850,000 تومان 42,250,000 تومان 37,550,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,600,000 تومان 43,850,000 تومان 42,250,000 تومان 37,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,600,000 تومان 45,800,000 تومان - 37,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,500,000 تومان 47,150,000 تومان 43,150,000 تومان 38,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,150,000 تومان 48,450,000 تومان 44,100,000 تومان 39,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,150,000 تومان 48,450,000 تومان - 39,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,450,000 تومان 49,100,000 تومان 43,150,000 تومان 39,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,450,000 تومان 51,050,000 تومان 44,100,000 تومان 39,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,200,000 تومان 52,175,000 تومان 44,850,000 تومان 40,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,700,000 تومان 53,700,000 تومان 43,050,000 تومان 39,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,850,000 تومان 53,475,000 تومان 46,850,000 تومان 40,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,250,000 تومان 58,500,000 تومان 46,300,000 تومان 40,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,000,000 تومان 62,150,000 تومان 46,400,000 تومان 40,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,350,000 تومان 63,750,000 تومان 39,300,000 تومان 41,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,450,000 تومان 74,700,000 تومان 58,750,000 تومان 42,750,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,400,000 تومان 75,650,000 تومان 50,550,000 تومان 44,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر محلی
5 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000تومان می باشد تمامی مسافران می بایست قبل از پرواز فرم پیش سفر در برنامه  را تکمیل نموده برای ورود به کشور مالزی به دو دوز واکسن ( آسترازنکا و یا سه دوز سینوفارم ) با تاییدیه جهانی و تست پی سی آر 72  ساعت قبل از پرواز الزامی است   مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. پرداخت 50 در صد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 02145323 تماس حاصل فرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC