02145323 02191004043

تور کوالالامپور پنانگ ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
39,000,000 تومان
43,940,000 تومان
39,490,000 تومان
35,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,170,000 تومان
48,070,000 تومان
40,870,000 تومان
35,460,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,400,000 تومان
49,770,000 تومان
41,310,000 تومان
35,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,500,000 تومان
51,960,000 تومان
42,420,000 تومان
35,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,000,000 تومان
53,040,000 تومان
43,330,000 تومان
35,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,500,000 تومان
56,040,000 تومان
43,680,000 تومان
35,940,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,880,000 تومان
54,340,000 تومان
43,340,000 تومان
37,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,400,000 تومان
57,780,000 تومان
44,690,000 تومان
36,420,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,500,000 تومان
57,880,000 تومان
45,000,000 تومان
36,060,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,400,000 تومان
61,080,000 تومان
-
36,450,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,200,000 تومان
64,320,000 تومان
-
37,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,500,000 تومان
66,820,000 تومان
46,140,000 تومان
35,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,200,000 تومان
67,620,000 تومان
-
37,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,310,000 تومان
67,800,000 تومان
-
38,440,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,600,000 تومان
72,050,000 تومان
-
37,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,000,000 تومان
74,950,000 تومان
51,520,000 تومان
36,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,400,000 تومان
85,400,000 تومان
53,330,000 تومان
39,340,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,600,000 تومان
91,720,000 تومان
52,420,000 تومان
39,420,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان 43,940,000 تومان 39,490,000 تومان 35,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,170,000 تومان 48,070,000 تومان 40,870,000 تومان 35,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,400,000 تومان 49,770,000 تومان 41,310,000 تومان 35,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,500,000 تومان 51,960,000 تومان 42,420,000 تومان 35,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,000,000 تومان 53,040,000 تومان 43,330,000 تومان 35,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان 56,040,000 تومان 43,680,000 تومان 35,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,880,000 تومان 54,340,000 تومان 43,340,000 تومان 37,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,400,000 تومان 57,780,000 تومان 44,690,000 تومان 36,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 57,880,000 تومان 45,000,000 تومان 36,060,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,400,000 تومان 61,080,000 تومان - 36,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,200,000 تومان 64,320,000 تومان - 37,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,500,000 تومان 66,820,000 تومان 46,140,000 تومان 35,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,200,000 تومان 67,620,000 تومان - 37,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,310,000 تومان 67,800,000 تومان - 38,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,600,000 تومان 72,050,000 تومان - 37,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,000,000 تومان 74,950,000 تومان 51,520,000 تومان 36,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,400,000 تومان 85,400,000 تومان 53,330,000 تومان 39,340,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,600,000 تومان 91,720,000 تومان 52,420,000 تومان 39,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
2 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

قیمت کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان میباشد .

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC