02145323 02191004043

تور ایروان ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,390,000 تومان
14,600,000 تومان
10,990,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,090,000 تومان
15,990,000 تومان
11,390,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,600,000 تومان
16,190,000 تومان
11,290,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,890,000 تومان
16,690,000 تومان
11,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,090,000 تومان
18,290,000 تومان
11,290,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,890,000 تومان
19,190,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,190,000 تومان
18,990,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,490,000 تومان
20,990,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,690,000 تومان
20,190,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,890,000 تومان
19,190,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
ECO ROOM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,190,000 تومان
20,490,000 تومان
11,490,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,190,000 تومان
22,490,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,390,000 تومان
23,290,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,490,000 تومان
23,290,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,590,000 تومان
22,490,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,790,000 تومان
23,990,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,890,000 تومان
24,090,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,890,000 تومان
24,890,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,090,000 تومان
24,190,000 تومان
12,190,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,600,000 تومان
28,790,000 تومان
14,090,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,090,000 تومان
31,000,000 تومان
14,090,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,200,000 تومان
31,990,000 تومان
14,090,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,200,000 تومان
35,790,000 تومان
14,090,000 تومان
10,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,390,000 تومان 14,600,000 تومان 10,990,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,090,000 تومان 15,990,000 تومان 11,390,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,600,000 تومان 16,190,000 تومان 11,290,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,890,000 تومان 16,690,000 تومان 11,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,090,000 تومان 18,290,000 تومان 11,290,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,890,000 تومان 19,190,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,190,000 تومان 18,990,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان 20,990,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,690,000 تومان 20,190,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,890,000 تومان 19,190,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ECO ROOM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,190,000 تومان 20,490,000 تومان 11,490,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,190,000 تومان 22,490,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,390,000 تومان 23,290,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان 23,290,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,590,000 تومان 22,490,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,790,000 تومان 23,990,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,890,000 تومان 24,090,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,890,000 تومان 24,890,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,090,000 تومان 24,190,000 تومان 12,190,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان 28,790,000 تومان 14,090,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,090,000 تومان 31,000,000 تومان 14,090,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,200,000 تومان 31,990,000 تومان 14,090,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,200,000 تومان 35,790,000 تومان 14,090,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC