02145323 02191004043

تور ایروان ویژه خرداد و تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 20:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,600,000 تومان
20,300,000 تومان
15,080,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,870,000 تومان
21,200,000 تومان
16,520,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,320,000 تومان
21,200,000 تومان
16,160,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,320,000 تومان
22,640,000 تومان
14,840,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,860,000 تومان
23,720,000 تومان
14,840,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,950,000 تومان
21,740,000 تومان
16,700,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,490,000 تومان
24,980,000 تومان
15,980,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,030,000 تومان
24,620,000 تومان
16,520,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,030,000 تومان
23,720,000 تومان
19,940,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,030,000 تومان
24,080,000 تومان
16,520,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,210,000 تومان
26,060,000 تومان
16,700,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,480,000 تومان
25,340,000 تومان
16,520,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,480,000 تومان
25,520,000 تومان
18,140,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,930,000 تومان
24,620,000 تومان
18,500,000 تومان
15,000,000 تومان
ECO ROOM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,200,000 تومان
26,060,000 تومان
16,700,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,370,000 تومان
29,300,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,640,000 تومان
29,300,000 تومان
18,860,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,820,000 تومان
28,400,000 تومان
17,960,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,090,000 تومان
30,200,000 تومان
16,520,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,090,000 تومان
29,660,000 تومان
18,500,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,360,000 تومان
30,200,000 تومان
18,500,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,530,000 تومان
35,060,000 تومان
19,580,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,710,000 تومان
31,640,000 تومان
17,600,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,980,000 تومان
34,340,000 تومان
17,600,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,250,000 تومان
31,640,000 تومان
-
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,860,000 تومان
38,300,000 تومان
20,300,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,040,000 تومان
39,200,000 تومان
19,400,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,210,000 تومان
39,200,000 تومان
19,400,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,210,000 تومان
36,680,000 تومان
18,140,000 تومان
15,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,600,000 تومان 20,300,000 تومان 15,080,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,870,000 تومان 21,200,000 تومان 16,520,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,320,000 تومان 21,200,000 تومان 16,160,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,320,000 تومان 22,640,000 تومان 14,840,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,860,000 تومان 23,720,000 تومان 14,840,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,950,000 تومان 21,740,000 تومان 16,700,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 24,980,000 تومان 15,980,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,030,000 تومان 24,620,000 تومان 16,520,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,030,000 تومان 23,720,000 تومان 19,940,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,030,000 تومان 24,080,000 تومان 16,520,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,210,000 تومان 26,060,000 تومان 16,700,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,480,000 تومان 25,340,000 تومان 16,520,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,480,000 تومان 25,520,000 تومان 18,140,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,930,000 تومان 24,620,000 تومان 18,500,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ECO ROOM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,200,000 تومان 26,060,000 تومان 16,700,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,370,000 تومان 29,300,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,640,000 تومان 29,300,000 تومان 18,860,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,820,000 تومان 28,400,000 تومان 17,960,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,090,000 تومان 30,200,000 تومان 16,520,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,090,000 تومان 29,660,000 تومان 18,500,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,360,000 تومان 30,200,000 تومان 18,500,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,530,000 تومان 35,060,000 تومان 19,580,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,710,000 تومان 31,640,000 تومان 17,600,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,980,000 تومان 34,340,000 تومان 17,600,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,250,000 تومان 31,640,000 تومان - 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,860,000 تومان 38,300,000 تومان 20,300,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,040,000 تومان 39,200,000 تومان 19,400,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,210,000 تومان 39,200,000 تومان 19,400,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,210,000 تومان 36,680,000 تومان 18,140,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC