02145323 02191004043

تور تفلیس ویژه آذر 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:00
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 07:00
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:30
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 10:30
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
6,000,000 تومان
6,530,000 تومان
6,000,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
6,000,000 تومان
6,530,000 تومان
6,000,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
6,320,000 تومان
7,170,000 تومان
6,320,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
7,380,000 تومان
9,290,000 تومان
6,950,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
7,480,000 تومان
9,500,000 تومان
7,590,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
7,590,000 تومان
9,710,000 تومان
7,590,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
7,800,000 تومان
9,710,000 تومان
6,950,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
8,120,000 تومان
10,770,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
8,650,000 تومان
11,830,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
8,650,000 تومان
11,830,000 تومان
7,590,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
9,390,000 تومان
13,310,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
9,500,000 تومان
13,530,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
9,500,000 تومان
13,530,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
9,500,000 تومان
13,530,000 تومان
9,710,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
9,710,000 تومان
13,950,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
9,710,000 تومان
13,950,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
9,920,000 تومان
12,680,000 تومان
7,170,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
10,030,000 تومان
14,590,000 تومان
9,710,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
10,240,000 تومان
13,950,000 تومان
7,590,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
10,240,000 تومان
15,010,000 تومان
9,710,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
10,240,000 تومان
12,890,000 تومان
10,130,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
10,240,000 تومان
15,010,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
10,240,000 تومان
13,950,000 تومان
9,710,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
10,240,000 تومان
15,010,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
10,770,000 تومان
14,800,000 تومان
9,710,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
11,090,000 تومان
14,590,000 تومان
10,770,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
11,620,000 تومان
17,770,000 تومان
11,830,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
11,620,000 تومان
17,770,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
11,620,000 تومان
17,770,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
11,620,000 تومان
16,710,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
11,620,000 تومان
15,650,000 تومان
8,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
11,620,000 تومان
15,650,000 تومان
7,590,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
11,830,000 تومان
18,190,000 تومان
9,710,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
12,150,000 تومان
16,710,000 تومان
7,590,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
12,680,000 تومان
18,830,000 تومان
10,770,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
12,680,000 تومان
17,770,000 تومان
9,710,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
13,210,000 تومان
18,830,000 تومان
11,830,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
13,210,000 تومان
20,950,000 تومان
10,770,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
13,740,000 تومان
22,010,000 تومان
12,890,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
13,740,000 تومان
18,830,000 تومان
13,950,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
14,270,000 تومان
22,010,000 تومان
9,710,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
14,480,000 تومان
22,430,000 تومان
13,950,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
14,590,000 تومان
21,580,000 تومان
11,830,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
15,330,000 تومان
25,190,000 تومان
11,830,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
17,660,000 تومان
25,610,000 تومان
12,890,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
18,190,000 تومان
27,730,000 تومان
16,070,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
19,250,000 تومان
28,790,000 تومان
15,650,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
20,630,000 تومان
33,670,000 تومان
21,370,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
21,370,000 تومان
37,270,000 تومان
20,310,000 تومان
5,500,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,000,000 تومان 6,530,000 تومان 6,000,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,000,000 تومان 6,530,000 تومان 6,000,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,320,000 تومان 7,170,000 تومان 6,320,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,380,000 تومان 9,290,000 تومان 6,950,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,480,000 تومان 9,500,000 تومان 7,590,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,590,000 تومان 9,710,000 تومان 7,590,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,800,000 تومان 9,710,000 تومان 6,950,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,120,000 تومان 10,770,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,650,000 تومان 11,830,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,650,000 تومان 11,830,000 تومان 7,590,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,390,000 تومان 13,310,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان 13,530,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان 13,530,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان 13,530,000 تومان 9,710,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,710,000 تومان 13,950,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,710,000 تومان 13,950,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,920,000 تومان 12,680,000 تومان 7,170,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,030,000 تومان 14,590,000 تومان 9,710,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,240,000 تومان 13,950,000 تومان 7,590,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,240,000 تومان 15,010,000 تومان 9,710,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,240,000 تومان 12,890,000 تومان 10,130,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,240,000 تومان 15,010,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,240,000 تومان 13,950,000 تومان 9,710,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,240,000 تومان 15,010,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,770,000 تومان 14,800,000 تومان 9,710,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان 14,590,000 تومان 10,770,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 17,770,000 تومان 11,830,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 17,770,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 17,770,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 16,710,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 15,650,000 تومان 8,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,620,000 تومان 15,650,000 تومان 7,590,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,830,000 تومان 18,190,000 تومان 9,710,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,150,000 تومان 16,710,000 تومان 7,590,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,680,000 تومان 18,830,000 تومان 10,770,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,680,000 تومان 17,770,000 تومان 9,710,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,210,000 تومان 18,830,000 تومان 11,830,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,210,000 تومان 20,950,000 تومان 10,770,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,740,000 تومان 22,010,000 تومان 12,890,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,740,000 تومان 18,830,000 تومان 13,950,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,270,000 تومان 22,010,000 تومان 9,710,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,480,000 تومان 22,430,000 تومان 13,950,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,590,000 تومان 21,580,000 تومان 11,830,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,330,000 تومان 25,190,000 تومان 11,830,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,660,000 تومان 25,610,000 تومان 12,890,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,190,000 تومان 27,730,000 تومان 16,070,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,250,000 تومان 28,790,000 تومان 15,650,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,630,000 تومان 33,670,000 تومان 21,370,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,370,000 تومان 37,270,000 تومان 20,310,000 تومان 5,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- باررفت مجاز مسافر 20 کیلوگرم میباشد و برگشت 30 کیلوگرم میباشد .
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC