02145323 02191004043

تور تفلیس 4 شب بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:50
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 15:50
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,890,000 تومان
10,950,000 تومان
9,890,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,890,000 تومان
10,950,000 تومان
9,890,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,420,000 تومان
12,000,000 تومان
10,420,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,680,000 تومان
12,530,000 تومان
10,420,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,810,000 تومان
12,790,000 تومان
10,680,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,210,000 تومان
13,590,000 تومان
10,680,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,130,000 تومان
15,430,000 تومان
11,470,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,790,000 تومان
16,750,000 تومان
11,470,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,450,000 تومان
18,070,000 تومان
12,790,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,110,000 تومان
19,390,000 تومان
12,790,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,110,000 تومان
19,390,000 تومان
12,790,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,110,000 تومان
19,390,000 تومان
12,790,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,770,000 تومان
20,710,000 تومان
12,790,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,770,000 تومان
20,710,000 تومان
14,110,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,770,000 تومان
20,710,000 تومان
14,110,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,770,000 تومان
19,390,000 تومان
12,790,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,430,000 تومان
22,030,000 تومان
15,430,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,430,000 تومان
22,030,000 تومان
15,430,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,430,000 تومان
20,710,000 تومان
-
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,430,000 تومان
22,030,000 تومان
12,790,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,430,000 تومان
20,710,000 تومان
14,110,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,090,000 تومان
23,350,000 تومان
15,430,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,090,000 تومان
23,350,000 تومان
15,430,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,090,000 تومان
22,030,000 تومان
14,110,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,750,000 تومان
24,670,000 تومان
16,750,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,750,000 تومان
24,670,000 تومان
16,750,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,070,000 تومان
27,310,000 تومان
18,070,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,070,000 تومان
27,310,000 تومان
18,070,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,390,000 تومان
27,310,000 تومان
16,750,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,370,000 تومان
32,590,000 تومان
20,710,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,350,000 تومان
33,910,000 تومان
15,430,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,350,000 تومان
35,230,000 تومان
18,070,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,650,000 تومان
39,190,000 تومان
19,390,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,310,000 تومان
39,190,000 تومان
18,070,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,630,000 تومان
39,190,000 تومان
18,070,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,950,000 تومان
51,070,000 تومان
24,670,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,270,000 تومان
53,710,000 تومان
27,310,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,930,000 تومان
52,390,000 تومان
28,630,000 تومان
8,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,890,000 تومان 10,950,000 تومان 9,890,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,890,000 تومان 10,950,000 تومان 9,890,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,420,000 تومان 12,000,000 تومان 10,420,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,680,000 تومان 12,530,000 تومان 10,420,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,810,000 تومان 12,790,000 تومان 10,680,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,210,000 تومان 13,590,000 تومان 10,680,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,130,000 تومان 15,430,000 تومان 11,470,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,790,000 تومان 16,750,000 تومان 11,470,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,450,000 تومان 18,070,000 تومان 12,790,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,110,000 تومان 19,390,000 تومان 12,790,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,110,000 تومان 19,390,000 تومان 12,790,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,110,000 تومان 19,390,000 تومان 12,790,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,770,000 تومان 20,710,000 تومان 12,790,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,770,000 تومان 20,710,000 تومان 14,110,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,770,000 تومان 20,710,000 تومان 14,110,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,770,000 تومان 19,390,000 تومان 12,790,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,430,000 تومان 22,030,000 تومان 15,430,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,430,000 تومان 22,030,000 تومان 15,430,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,430,000 تومان 20,710,000 تومان - 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,430,000 تومان 22,030,000 تومان 12,790,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,430,000 تومان 20,710,000 تومان 14,110,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,090,000 تومان 23,350,000 تومان 15,430,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,090,000 تومان 23,350,000 تومان 15,430,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,090,000 تومان 22,030,000 تومان 14,110,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,750,000 تومان 24,670,000 تومان 16,750,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,750,000 تومان 24,670,000 تومان 16,750,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,070,000 تومان 27,310,000 تومان 18,070,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,070,000 تومان 27,310,000 تومان 18,070,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان 27,310,000 تومان 16,750,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,370,000 تومان 32,590,000 تومان 20,710,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,350,000 تومان 33,910,000 تومان 15,430,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,350,000 تومان 35,230,000 تومان 18,070,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,650,000 تومان 39,190,000 تومان 19,390,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,310,000 تومان 39,190,000 تومان 18,070,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,630,000 تومان 39,190,000 تومان 18,070,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,950,000 تومان 51,070,000 تومان 24,670,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,270,000 تومان 53,710,000 تومان 27,310,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,930,000 تومان 52,390,000 تومان 28,630,000 تومان 8,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- باررفت مجاز مسافر 20 کیلوگرم میباشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ،  بیمه مسافرتی ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC