02145323 02191004043

تور کوالالامپور سنگاپور ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:45
 • مدت پرواز 10:00
 • ساعت پرواز 22:45
 • مدت پرواز 10:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:35
 • مدت پرواز 10:00
 • ساعت پرواز 07:35
 • مدت پرواز 10:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
69,890,000 تومان
85,590,000 تومان
-
57,090,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,690,000 تومان
93,390,000 تومان
63,690,000 تومان
58,790,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,690,000 تومان
93,390,000 تومان
63,690,000 تومان
58,790,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,290,000 تومان
97,990,000 تومان
66,290,000 تومان
59,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,690,000 تومان
100,590,000 تومان
67,690,000 تومان
60,190,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,690,000 تومان
100,590,000 تومان
68,290,000 تومان
60,190,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,690,000 تومان
102,790,000 تومان
68,690,000 تومان
60,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,690,000 تومان
102,790,000 تومان
69,590,000 تومان
60,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,290,000 تومان
103,890,000 تومان
69,290,000 تومان
61,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,690,000 تومان
106,890,000 تومان
70,690,000 تومان
61,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,090,000 تومان
119,490,000 تومان
77,090,000 تومان
63,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,490,000 تومان
12,769,000 تومان
81,490,000 تومان
64,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,490,000 تومان
131,990,000 تومان
-
64,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,490,000 تومان
134,190,000 تومان
84,840,000 تومان
64,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,890,000 تومان
137,390,000 تومان
85,890,000 تومان
65,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,109,000 تومان
151,690,000 تومان
93,190,000 تومان
66,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,190,000 تومان
152,090,000 تومان
93,190,000 تومان
66,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,890,000 تومان 85,590,000 تومان - 57,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,690,000 تومان 93,390,000 تومان 63,690,000 تومان 58,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,690,000 تومان 93,390,000 تومان 63,690,000 تومان 58,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,290,000 تومان 97,990,000 تومان 66,290,000 تومان 59,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,690,000 تومان 100,590,000 تومان 67,690,000 تومان 60,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,690,000 تومان 100,590,000 تومان 68,290,000 تومان 60,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,690,000 تومان 102,790,000 تومان 68,690,000 تومان 60,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,690,000 تومان 102,790,000 تومان 69,590,000 تومان 60,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,290,000 تومان 103,890,000 تومان 69,290,000 تومان 61,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,690,000 تومان 106,890,000 تومان 70,690,000 تومان 61,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,090,000 تومان 119,490,000 تومان 77,090,000 تومان 63,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,490,000 تومان 12,769,000 تومان 81,490,000 تومان 64,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,490,000 تومان 131,990,000 تومان - 64,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,490,000 تومان 134,190,000 تومان 84,840,000 تومان 64,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,890,000 تومان 137,390,000 تومان 85,890,000 تومان 65,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,109,000 تومان 151,690,000 تومان 93,190,000 تومان 66,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,190,000 تومان 152,090,000 تومان 93,190,000 تومان 66,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 14.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC